|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ в отдел „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО“

 

СО - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Длъжност: ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ в отдел „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО“

Във връзка с нуждите на отдела, търсим да назначим отговорна и комуникативна  личност, която да се присъедини към нашия екип от професионалисти.

 

Изисквания:

 • Средно или висше техническо  образование в областите: геодезия, строителство на сгради и съоръжения, водопровод и канализация, топлотехника и архитектура;
 • Компетентно познаване на законовите и подзаконови нормативни актове;
 • Умения за работа в екип;
 • Отлични комуникативни умения и такива за работа с граждани;
 • Добра компютърна грамотност,  работа с MS Office, AutoCAD, ArchiCAD;
 • Желание да се развивате в посочената сфера;
 • Готовност за работа в динамична среда;
 • Аналитични умения;
 • Минимум 2 години опит в областта;

 

Ние  предлагаме:

 • Постоянен трудов договор;
 • Петдневна работна седмица, с работно време 8:30-17:00 ч.;
 • Динамична работа свързана с разрешаване на различни  казуси;
 • Периодично допълнително материално стимулиране, според представянето Ви;
 • Пакет социални придобивки;
 • Обучения за повишаване на квалификацията, според специфичните професионални нужди;

 

Вашите отговорности и ежедневни дейности:

Изпълнението на длъжността цели спазване на закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него на територията на район „Нови Искър“ и предоставяне на услуги на гражданите по отношение подадени сигнали, жалби и заявления.

 • Разглежда и обработва преписки по сигнали, молби и жалби на граждани.
 • Планира и съобщава на заинтересованите лица за насрочени проверки на място, както и участва в такива по сигнали на граждани, изготвя констативни протоколи и актове по чл. 225 от ЗУТ.
 • Разглежда и одобрява технически и работни проекти за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие или чрез експертен съвет.
 • Взима участие в дейността по обявяване на устройствени процедури и изготвянето на  заповеди за одобряването им.
 • Участва в комисии и в контрола на извършване на строителство в района, с цел недопускане на отклонения от устройствените планове, одобрените проекти, разрешенията за строеж, определените строителни линии и нива, както и спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията.

Начин на провеждане на подбора:

Първичен подбор по документи и интервю-събеседване с одобрените на първи кръг кандидати.

 

Необходими документи:

-        Подробна професионална автобиография / СV;

 

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпращайте Вашите документи на адрес: jobs@novi-iskar.bg или във фронт-офиса на СО-Район „Нови Искър“ на адрес: гр.Нови Искър, ул.Искърско Дефиле №121. Ще се свържем с одобрените по документи кандидати за провеждане на индивидуална среща. Обявата е активна до 24.09.2021г.

 Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане  единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване на общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА