Столична община стартира изпълнение на проект „Интегрирани услуги за жилищно обновяване на многофамилни жилищни сгради“

За разяснителна кампания ще се организира среща на открито с експерти от Столична община – на 26.09.2021г. /неделя/ от 16,00ч до 18,00ч. на площад „Свети дух“

 

В рамките на Проекта между 30 – 50 етажни собствености от Столична община ще бъдат подготвени за енергийно обновяване на техните сгради, като получат безвъзмездно организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки. На срещата експертите ще представят информация и ще отговарят на ключови въпроси за обновяването на сградите.

Столична община стартира изпълнение на проект „Интегрирани услуги за жилищно обновяване на многофамилни жилищни сгради“

За разяснителна кампания ще се организира среща на открито с експерти от Столична община – на 26.09.2021г. /неделя/ от 16,00ч до 18,00ч. на площад „Свети дух“

Ключови въпроси за обновяването

· (ползи от сградното обновяване; повишени комфорт на обитаване и стойност на имота);

· необходимите стъпки в рамките на процеса; трудности от техническо естество по реализирането на процеса (например: сградата е в изключително лошо състояние, което предполага необходимост от реализиране на множество съпътстващи дейности, които не са пряко свързани с енергийна ефективност);

• Уточняване на необходимите енергоспестяващи мерки (в диалог със собствениците), консултации относно съпътстващи мерки, необходими, за да не бъдат компрометирани мерките за енергийна ефективност (ЕЕ);

• Формиране на оптимален пакет от мерки за ЕЕ от допустимите, за целите на постигане на съответствие между желанията на отделните собственици;

• Консултации относно необходими дейности, свързани с проблеми по конструктивната устойчивост на сградата или конструктивни елементи (ако има такива), например: компрометирани покривни конструкции, рушащи се елементи на балкони и др.;

• Предварителна оценка на разходите и разпределението им между собствениците - изчисляване на финансовото участие (съфинансирането) на всеки собственик, като дял от общия бюджет, на базата на което да се постига съгласие между всички собственици в сградата (където е приложимо);

• Идентифициране на нуждата от кредити на всеки собственик на самостоятелен обект (ССО). Идентифициране на социално уязвимите собственици и на мерки за решаване на проблема (където е приложимо);

• Посредничество за улесняване на достъпа до кредитен ресурс - услуги по комуникация на етажната собственост с финансиращи институции – в т.ч. организиране на срещи между експерти на финансиращите институции и етажната собственост (при необходимост).

Брошурата на проекта може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА