Писмо от "Софийска вода" АД до Район "Нови Искър" във връзка с Необходимост от подмяна на захранващия водопровод на кв. „Гниляне“ в участъка от помпена станция „Подгумер“ до ул. „Стара планина“

 

ДО:

Г-ЖА ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

УЛ. „ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ” №123

ГР. НОВИ ИСКЪР 1280

 

 

 

 

 

Относно:   Необходимост от подмяна на захранващия водопровод на кв. „Гниляне“ в участъка от помпена станция „Подгумер“ до ул. „Стара планина“/ отбивка за с. „Войнеговци“ и участък от ПИ с кадастрален идентификатор: 44224.5791.109 до ПИ с кадастрален идентификатор: 44224.5791.41, СО- район „Нови Искър“.

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО РАЙЧЕВА,

 

Захранването на кв. „Гниляне“, се осъществява чрез водопровод Ф350 мм етернитови тръби 1970 г. Същият е част от активите, предадени с Договора за концесия на „Софийска вода” АД за експлоатация и поддръжка, видно от приложената извадка от Регистъра на активите. Трасето му минава през поземлените имоти между имота на помпена станция „Подгумер“ и ул. „Стара планина“ /отбивка за с. и кв. „Войнеговци“/ и между поземлените имоти между ПИ с кадастрален идентификатор: 44224.5791.109 и ПИ с кадастрален идентификатор: 44224.5791.41.

Поради чести аварии, които наводняват прилежащите имоти и влошават водоснабдяването, е належащо да се подменят и участъците от захранващия водопровод от имота на помпена станция „Подгумер“ до ул. „Стара планина“ /отбивка за с. „Войнеговци“/ и между поземлените имоти между ПИ с кадастрален идентификатор: 44224.5791.109 и ПИ с кадастрален идентификатор: 44224.5791.41. с дължина около 1600м. В този  участък са концентрирани голям брой аварии, заради високото налягане – 7-10 atm и остарелия материал на тръбите.

Във връзка с необходимостта от подмяна, извършихме проучване за собствеността на имотите, на база на извадка от кадастралния регистър от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от където става ясно, че конкретният водопроводен участък е разположен в поземлени имоти – частна собственост.

Госпожо Райчева, за да се гарантира нормалното водоснабдяване на кв. Гниляне, намаляване на загубите на вода, „Софийска вода” АД възнамерява да осъществи ремонт на споменатия участък от водопровода, като в съществуващото трасе и използвайки нормативно определения сервитут, подмени участък от тръбопровода с дължина около 1600 м, с нови висококачествени тръби, подходящи за високото налягане, което се поддържа в него.

Във връзка с гореизложеното, моля, за проверка от Ваша страна на приложените от нас данни за собствеността на засегнатите имоти, както и за съдействие за своевременно уведомяване  на собствениците за необходимостта от извършване на строителните работи.

„Софийска вода“ АД ще се стреми да извърши строителните дейности в период, в който да създаде минимално неудобства за собствениците и ползвателите на земеделски имоти в рамката на настоящата година или началото на 2021г., като допълнително ще Ви информираме за точната дата на изпълнението.

 

Вярвам, че с общи усилия ще успеем да разрешим един проблем със стратегически водопровод, част от мрежата в столичния район „Нови Искър”!

 

Приложения:

1. План от ГИС база данни на „Софийска вода” АД, с посочения участък за ремонт.

2. Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти.


Приложения: 1, 2, 3 и 4

Лице за контакт:

Инж. Мартин Илиев – ръководител проект

Телефон : (+359 2) 81 22 673

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА