Предстои реализацията на следваща фаза от проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“

 

ДО ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНИ СОБСТВЕНОСТИ

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ОТНОСНО: Изпълнение на следващата фаза на проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ и в изпълнение на следващата фаза на проекта, проектните ни партньори, отговорни за извършване на енергийни обследвания, изготвиха следните документи:

1. заявление за интерес и подкрепа;

2. обяснителна записка;

3. образец на протокол от общото събрание на етажната собственост, с което се взема решение за участие в проекта.

 

С оглед на законоустановените срокове за свикване и провеждане на общо събрание на етажната собственост, подаването на заявленията във районните администрации ще започне на 01.11.2021 г. (понеделник) и ще продължи до 17.12.2021 г. (петък).

 

В периода 25-29.10.2021 г. ще се състои „Европейската седмица на устойчива енергия 2021 г. (EUSEW)“. В тази връзка, на 27.10.2021 г. (сряда) между 14,00ч. и 16,00ч. e планирано да се проведе ден на отворените врати по проекта, на който експерти от „Българо-австрийска консултантска компания“ АД ще предоставят на място допълнителна информация на заинтересованите етажни собствености от район „Нови Искър“.

Срещата ще се проведе в заседателната зала №303 на ІІІ етаж в сградата на ХХХІ Медицински център Нови Искър.


 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ЗИП в проект SHEERenov

 

  1. Кой може да кандидатства?

 

Собствениците от сграда или самостоятелна блок/секция при свързано строителство чрез Управител/Председател на Управителния съвет/ Професионален домоуправител на етажната собственост (ЕС) /сдружението на собствениците (СС).

В случай на повече входове от една сграда/блок-секция, Заявления се подават от всеки един от самостоятелните входове, ако имат самостоятелно управление при условията, описани в ЗИП.

 

  1. Какво включва енергийно-ефективното обновяване на жилищна сграда?

 

  1. Енерго-ефективни мерки, включващи пакетиране на сградата с топлоизолация, смяна на дограма в апартаменти и по общи части (в степента, която е необходимо), ремонт по сградни системи, възобновяеми източници за гореща вода (ако е технически възможно и икономически изгодно) и т.н.
  2. Съпътстващи мерки, необходими с цел не компрометиране на енерго-спестяващите (ремонт на покрива, улуци, водостоци и др., както е необходимо) мерки свързани със сигурността на обитаване – например: компрометирани балкони, липсващи мълниезащита, пожароизвестяване (ако е необходимо) и др.

 

  1. Каква е и техническа и организационна подкрепа, която Ви предлага Проекта?

 

Ролята на техническите експерти на проекта е да направят необходимите измервания и да определят потенциала за намаляване на разхода на енергия. В режим на диалог със собствениците да определят оптималния пакет от мерки за енергийно-ефективното обновяване на жилищна сградата.

Организационната подкрепа е свързана с разяснителна дейност по отношение на пакета с мерки за сградата, решаване на единични казуси и въпроси с крайна цел постигане на информирано съгласие на собствениците в сградата по стартиране процеса на обновяване за енергийна ефективност.

            Постигането на това съгласие е условие да получите безплатно енергийно обследване.

 

  1. Каква е ползата етажната собственост да притежава енергийно обследване и енергиен сертификат на сградата?

 

Етажната собственост ще получи систематизирана информация за енергийните характеристики на сградата и необходимия пакет от мерки, приложението на които ще доведат до търсени ефекти от гледна точка на енергийната ефективност на сградата, намаляване на сметките за енергопотребление и подобряване на комфорта и здравето на живущите в сградата, в крайна сметка повишаване качеството на живот и естетиката на средата, която обитаваме.

Енергийното обследване и енергийният сертификат представляват съществена предпоставка за обновяването на сградата и постигането на търсените резултати, независимо дали етажната собственост ще реши да го направи със собствени средства или да кандидатства в бъдеще за финансова подкрепа.

В последния случай, наличието на енергийно обследване и сертификат за енергийна ефективност ще осигури преимущество доколкото, публичните финансови ресурси са ограничени и при одобряването за участие се прилага принципът „Първи подал Заявление, първи обслужен“.

  1. Процедура по кандидатстване за участие в проект SHEERenov?

 

5.1. Интересуващите се собственици могат да получат първоначална ин­формация за възможностите, които им предлага Проектът, от:

районната администрация – от общински служител, по време на дните на отворени врати (за които ще се предоставя инфор­мация предварително);

сайта на Проекта: www.sheerenov.eu;

(проектен) телефон за информация: +359 885 037 402.

 

5.2. Етажната собственост организира общо събрание с цел да се получи съгласието за кандидатстване за участие в Проекта с мнозинство не по-малко от 50% +1 от общия брой обособени обекти в сградата/блок-секцията.

 

5.3. Етажната собственост подава Заявле­ние за интерес и подкрепа (ЗИП) (по образец), заедно с протокол за проведено общо събрание. Заявлението се подава в съответната районна администрация.

 

5.4. Районната администрация ги проверява за съответствие с изискванията на проекта, завежда и предава с писмо на партньора по проекта – Българо-австрийска консултантска компания АД.

 

5.5. Фирмата организира предоставянето на техническите и организационни услуги по проекта за етажните собствености, подали ЗИП. Етажните собствености се обслужват на принципа „Първи подал Заявление, първи обслужен“. Услуги ще бъдат предоставени на МАКСИМУМ 50 етажни собствености.

Заявления могат да подават етажни собствености от територията на райони „Илинден“, „Младост“, „Надежда“, „Нови Искър“, „Оборище“, „Слатина“, „Средец“, „Триадица“. Това са районите, чиито администрации са заявили интерес от участие в проекта.

 

ВАЖНО!

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИКАТ ЩЕ ПОЛУЧАТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ, КОИТО В РАМКИТЕ НА УЧАСТИЕТО СИ ПО ПРОЕКТА УСПЕЯТ ДА ПОСТИГНАТ ИЗИСКУЕМОТО ПО ЗАКОН СЪГЛАСИЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА В НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ.

Бланка на Протокол за проведено общо събрание - ТУК.

Бланка на Заявление за интерес и подкрепа - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА