Важно съобщение!!!

 

Важно съобщение!!!

Уважаеми съграждани,

Във връзка с усложнената извънредна епидемична обстановка в страната и с оглед ограничаване струпванията на граждани желаещи консултация със служителите ни от отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ и отдел „Управление на общинската собственост, жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност“, както и с главния архитект на район „Нови Искър“, считано от 20.10.2021 г. временно въвеждаме следното приемно време:

Приемен ден

Приемно време

Служител:

Прием на граждани по преписки касаещи:

Понеделник

09:00 – 12:00 ч.

Място:

Фронт-офис, гише № 1

Пламен Божилов – гл. специалист, отдел „УТККС“

Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството в с. Балша, с. Доброславци, с. Житен, с. Кубратово, с. Мировяне и с. Подгумер

Понеделник

13:00 – 16:00 ч.

Място:

Фронт-офис, гише № 1

Николай Поповски – гл. специалист, отдел „УТККС“

Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството в с. Войнеговци, с. Кътина, с. Локорско, и с. Световрачене

Сряда

09:00 – 12:00 ч.

Място:

Фронт-офис, гише № 1

Инж. Ина Дамбова – гл. експерт, отдел „УТККС“

Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството в с. Чепинци и с. Негован

Сряда

13:00 – 14:30 ч.

Място:

Фронт-офис, гише № 1

Инж. Мария Златарева – нач.-отдел „УОСЖФРКТД“ –

 

Общински имоти

Сряда

14:30 – 16:00 ч.

Място:

Фронт-офис, гише № 1

Светла Любомирова – гл. специалист, отдел „УОСЖФРКТД“

Търговска дейност

Четвъртък

09:00 – 12:00 ч.

Място:

Фронт-офис, гише № 1

Арх. Филип Чипев – главен архитект на район „Нови Искър“

Арх. Асен Банков – нач.-отдел „УТККС“

Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството

Четвъртък

13:00 – 14:30 ч.

Място:

Фронт-офис, гише № 1

Надка Стефанова – старши експерт, отдел „УТККС“

 

Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството в гр. Нови Искър

Четвъртък

14:30 – 16:00 ч.

Място:

Фронт-офис, гише № 1

Никифор Геров – гл. специалист, отдел „УТККС“

Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството в гр. Нови Искър

!!! Извън обявените дни, часове и място, граждани няма да бъдат приемани за консултация от посочените служители!

Молим гражданите посещаващи администрацията да спазват въведените противоепидемични мерки с цел запазване здравето и живота на всички!

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА