ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КОНКУРС „НАШАТА ЗЕЛЕНА ЕЛХА“

 

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КОНКУРС „НАШАТА ЗЕЛЕНА ЕЛХА“

 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Конкурсът на тема „Нашата зелена елха“ се организира от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД.

 

Конкурсът е за украса на Коледните елхи в детските градини с играчки/предмети, изработени от децата от различни опаковки, подръчни и естествени природни материали (шишарки, борови клонки и др.) и цели да фокусира вниманието на децата върху повторната употреба на продуктите  и да насърчи тяхното отговорно отношение и „зелено“ мислене.

 

II. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА

Конкурсът се организира от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД, ЕИК 131283533, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Тракия” № 35, ет. 2, с адрес за контакт: гр. София, бул. „Брюксел“ № 11Б, офиси BLU, етаж 5, офис 4, интернет сайт: www.bulecopack.com; Facebook страница: @Bulecopack; e-mail: kids@bulecopack.com; тел: 02/944 19 00.

 

ІІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. Конкурсът започва на 22.11.2021 г. и продължава до 15.12.2021 г. , включително.

2. Конкурсът се организира и провежда на територията на Столична Община, с подкрепата на район „Нови Искър“.

 

ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. Участниците в Конкурса могат да бъдат групи от детските градини на територията на район „Нови Искър“.

2. За да участват в конкурса, преподавателите на групите от детските градини или директора, трябва да изпратят не по-малко от 3 снимки на тяхната „зелена елха“, от които поне една снимка, обхващаща цялата елха в пълен размер и поне две снимки в по-близък план на поставена върху елхата украса, както и не по-малко от 5 снимки от процеса на самата изработка на коледните играчки на e-mail: kids@bulecopack.com и info@novi-iskar.bg  до 15.12.2021 г.

3. Играчките, направени от децата трябва да отговарят на следните изисквания:

 

  • Да не противоречат на морала и добрите нрави, както и да не нарушават авторски и други права съгласно законодателството на Република България;
  • Да са изработени с техники и материали, които не са опасни за човешкото здраве и околната среда.

Всеки участник в Конкурса (група в детска градина) може да участва с една елха.

 

4. Заедно със снимките трябва да бъдат предоставени следните данни: населено място, име на детската градина, име или номер на групата от съответната детска градина, име и фамилия на преподавателя, e-mail адрес и телефон за връзка.

Организаторът се задължава да използва предоставените му от участниците в Конкурса лични данни само и единствено с оглед индивидуализацията на участниците за целите на Конкурса.

С участието си в Конкурса, всеки участник се съгласява изпратените от снимки и данни за населено място, име на детската градина, име или номер на групата от съответната детска градина, да бъдат обявявани публично от Организатора на интернет страницата му и страницата му във Facebook.

5. Организаторът не носи отговорност ако материалите, изпратени от участниците в Конкурса, нарушават нечии авторски права.

 

6. С участието си в Конкурса, всеки участник се съгласява снимките му да бъдат използвани от Организатора с некомерсиална цел, като бъдат публикувани на неговия сайт, Фейсбук страница или отпечатвани върху информационни брошури за  популяризиране на разделното събиране на отпадъците от опаковки и опазването на околната среда.

Организаторът не дължи възнаграждение на участниците за изпратените от тях снимки.

 

V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА. НАГРАДИ, ОБЯВЯВАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ.

1. Конкурсът се провежда в периода от 22.11.2021 год. до 15.12.2021 год., включително.

2. Конкурсът се провежда сред деца от детските градини на територията на Столична Община, район „Нови Искър“.

3. Наградите се разпределят между разли           чните детски градини, които са участвали в конкурса, под формата на ваучери от „Мебели КАН“ и са свързани с подобряване на материалната база и нейното оборудване за децата.

І-во място – Ваучер за оборудване от мебели „КАН“  -  600 лв.

ІІ-ро място - Ваучер за оборудване от мебели „КАН“ –  400 лв.

ІІІ-то място - Ваучер за оборудване от мебели „КАН“ – 200 лв.

 

За останалите групи от детските градини, които са участвали ще има поощрителни награди  - различни образователни игри, подходящи за тяхната възраст.

 

 

 

4. Конкурсът се провежда на два етапа:

* ПЪРВИ ЕТАП (от 22 ноември до 15 декември 2021 г., включително)  -  изпращане на снимките на e-mail адресите, посочени в Раздел IV, т. 2 от настоящите условия.

* ВТОРИ ЕТАП (от 16 декември до 30 декември 2021 г., включително) – оценяване на снимките и определяне на победителите от комисия, състояща се от членове на „Булекопак“ АД и представител на район „Нови Искър“.

 

Обявяване на победителите на интернет сайта на Организатора www.bulecopack.com, на страницата му във Facebook, както и на сайта на район „Нови Искър“  www.novi-iskar.bg .

5. Организаторът ще се свърже със спечелилите участници, на посочения от тях             e-mail адрес или телефон.

Организаторът не носи отговорност ако предоставените от участниците телефон/адрес за връзка се окажат неверни, непълни и/или неточни. В тези случаи наградата се връчва на следващия по ред класиран участник.

6. Наградите ще бъдат връчени чрез Районна администрация на район „Нови Искър“ или ще бъдат изпратени  по куриер за сметка на Организатора.

7. При получаване на наградата, победителят се задължава да разпише приемно-предавателен протокол за получената награда.

 

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Не се допуска размяна на наградите от Конкурса за тяхната парична равностойност или други алтернативи.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Конкурса по всяко време, обявявайки това на интернет сайта www.bulecopack.com, както и на страницата си във Facebook, в случай на нарушаване на настоящите Правила или поради форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

3. Организаторът си запазва правото да променя настоящите Правила за провеждане и участие в Конкурса, като се задължава да обяви това на интернет сайта www.bulecopack.com, както и на страницата си във Facebook.

 

Настоящите Правила са достъпни на интернет адрес www.bulecopack.com и www.novi-iskar.bg за целия период на продължителност на конкурса.

 

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА