ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА „МИСЛИ ЗЕЛЕНО! СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО!”

 

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА

„МИСЛИ ЗЕЛЕНО! СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО!”

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Конкурсът за рисунка на тема „Мисли зелено! Събирай разделно!“ се организира от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД.

Конкурсът цели да фокусира вниманието на децата върху това как ежедневните ни навици се отразяват на околната среда и да насърчи тяхното отговорно отношение и „зелено“ мислене.

 

II. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА

Конкурсът се организира от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД, ЕИК 131283533, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Тракия” № 35, ет. 2, с адрес за контакт: гр. София, бул. „Брюксел“ 11Б, офиси BLU, етаж 5, офис 4, интернет сайт: www.bulecopack.com; Facebook страница: @Bulecopack; e-mail: kids@bulecopack.com; тел: 02-944 19 00.

 

ІІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. Конкурсът започва на 22.11.2021 г. и продължава до 10.12.2021 г., включително.

2. Конкурсът се организира и провежда на територията на Столична Община, с подкрепата на район „Нови Искър“.

 

ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. Участниците в Конкурса могат да бъдат ученици от 1-ви до 7-ми клас, които учат в училищата на територията на район „Нови Искър“.

 

В Конкурса не могат да участват лица, които са роднини по права линия и по съребрена до втора степен на служители на Организатора.

Малолетните/непълнолетни участници в Конкурса участват в него със съгласието и под надзора на своите родители/настойници.

2. За да участва дадено лице в Конкурса, то трябва да изпрати своята рисунка на тема „Мисли зелено! Събирай разделно!“ на адреса на СО-район „Нови Искър“ – гр. Нови Искър, ул. Искърско Дефиле № 121, отдел „ОСДКСПП“, за Росица Христова, тел.: 0893 58 33 37

Участниците могат да изпращат рисунките и до адреса на „БУЛЕКОПАК“ АД: гр. София, бул. Брюксел 11Б, офиси BLU, етаж 5, офис 4, за Анастасия Обретенова.

Разходите по изпращането са за сметка на участника.

3. Рисунките трябва да отговарят на следните изисквания:

· Да не противоречат на морала и добрите нрави, както и да не нарушават авторски и други права съгласно законодателството на Република България;

· Да са изработени с техники и материали, които не са опасни за човешкото здраве и околната среда.

Всеки участник в Конкурса може да участва с 1 рисунка на посочената тема.

 

4. Заедно с рисунката, участникът предоставя следните данни: име и фамилия, възраст, населено място, в което живее, име на учебното заведение, в което учи, телефон за връзка и email.

Организаторът се задължава да използва предоставените му от участниците в Конкурса лични данни само и единствено с оглед индивидуализацията на участниците за целите на Конкурса.

С участието си в Конкурса, всеки участник се съгласява изпратените от него рисунки и данни за име и фамилия, възраст, учебно заведение и населено място, да бъдат обявявани публично от Организатора на интернет страницата му и страницата му във Facebook.

5. Организаторът не носи отговорност ако материалите, изпратени от участниците в Конкурса, нарушават нечии авторски права.

 

6. С участието си в Конкурса, всеки участник се съгласява рисунките му да бъдат използвани от Организатора с некомерсиална цел, като бъдат публикувани на неговия сайт, Фейсбук страница или отпечатвани върху информационни брошури за популяризиране на разделното събиране на отпадъците от опаковки и опазването на околната среда.

Организаторът не дължи възнаграждение на участниците за изпратените от тях рисунки.

 

V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА. НАГРАДИ, ОБЯВЯВАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ.

1. Конкурсът се провежда в периода от 22.11.2021 год. до 10.12.2021 год., включително.

2. Конкурсът се провежда сред ученици от I до VІІ клас на територията на Столична Община, район „Нови Искър“.

3. Наградите се разпределят между участниците от район „Нови Искър“ по възрастови групи както следва:

Ученици I – IV клас:

І-во място – Ваучер за книжарници „Хеликон“ – 100 лв.

ІІ-ро място - Ваучер за книжарници „Хеликон“ – 70 лв.

ІІІ-то място - Ваучер за книжарници „Хеликон“ – 50 лв.

Ученици от V до VІІ клас :

І-во място – Електронен четец Kindle

ІІ-ро място - Смарт часовник Xaomi

ІІІ-то място – Безжични слушалки Xaomi

4. Конкурсът се провежда на два етапа:

* ПЪРВИ ЕТАП (от 22 ноември до 10 декември 2021 г., включително) - предаване/изпращане на рисунките на адресите, посочени в Раздел IV, т.2 от настоящите условия.

* ВТОРИ ЕТАП (от 10 декември до 20 декември 2021 г., включително) - оценка на рисунките и определяне на победителите от комисия. Обявяване на победителите на интернет сайта на Организатора www.bulecopack.com, на страницата му във Facebook, както и на сайта на Район Нови Искър - www.novi-iskar.bg.

5. Организаторът ще се свърже със спечелилите участници, на посочения от тях

e-mail адрес или телефон.

Организаторът не носи отговорност ако предоставените от участниците телефон/адрес за връзка се окажат неверни, непълни и/или неточни. В тези случаи наградата се връчва на следващия по ред класиран участник.

6. Наградите ще бъдат връчени чрез Общинската администрация на район „Нови Искър“ или ще бъдат изпратени по куриер за сметка на Организатора.

7. При получаване на наградата, победителят се задължава да разпише приемно-предавателен протокол за получената награда.

 

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Не се допуска размяна на наградите от Конкурса за тяхната парична равностойност или други алтернативи.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Конкурса по всяко време, обявявайки това на интернет сайта www.bulecopack.com, както и на страницата си във Facebook, в случай на нарушаване на настоящите Правила или поради форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

3. Организаторът си запазва правото да променя настоящите Правила за провеждане и участие в Конкурса, като се задължава да обяви това на интернет сайта www.bulecopack.com, както и на страницата си във Facebook.

Настоящите Правила са достъпни на интернет адрес www.bulecopack.com и www.novi-iskar.bg за целия период на продължителност на конкурса

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА