Писмо от "Софийска вода" АД във връзка с необходимост от подмяна на захранващия водопровод на кв. „Гниляне“ в участъка от ул. "Стара планина" /отбивка за с. Войнеговци/ до поземлен имот с кадастрален идентификатор: 44224.5791.41

 

ДО:

Г-ЖА ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

УЛ. „ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ” №123

ГР. НОВИ ИСКЪР 1280

 

 

 

Относно:   Необходимост от подмяна на захранващия водопровод на кв. „Гниляне“ в участъка от ул. "Стара планина" /отбивка за с. Войнеговци/ до поземлен имот с кадастрален идентификатор: 44224.5791.41, СО- район "Нови Искър"

 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО РАЙЧЕВА,

 

 

Захранването на кв. „Гниляне“, се осъществява чрез водопровод ∅350 мм етернитови тръби 1970 г. Същият е част от активите, предадени с Договора за концесия на „Софийска вода” АД за експлоатация и поддръжка, видно от приложената извадка от Регистъра на активите. Трасето му минава през поземлените имоти между ул. „Стара планина“ /отбивка за с. Войнеговци/ и ПИ с кадастрален идентификатор: 44224.5791.41.

Поради чести аварии, които наводняват прилежащите имоти и влошават водоснабдяването, е належащо да се подменят и участъците от захранващия водопровод в участъка от ул. „Стара планина“ /отбивка за с. Войнеговци/ до ПИ с кадастрален идентификатор: 44224.5791.41. с дължина около 2800м. В този  участък са концентрирани голям брой аварии, заради високото налягане – 7-10 atm и остарелия материал на тръбите.

Във връзка с необходимостта от подмяна, извършихме проучване за собствеността на имотите, на база на извадка от кадастралния регистър от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от където става ясно, че конкретният водопроводен участък е разположен в поземлени имоти – частна собственост.

Госпожо Райчева, за да се гарантира нормалното водоснабдяване на кв. Гниляне и намаляване на загубите на вода, „Софийска вода” АД планира ремонт на споменатия участък от водопровода, като в съществуващото трасе подмени участък от  тръбопровода с дължина около 2800 м, с нови висококачествени тръби, подходящи за високото налягане, което се налага да се поддържа в него.

Във връзка с гореизложеното, моля, за проверка от Ваша страна на приложените от нас данни за собствеността на засегнатите имоти, както и за съдействие за своевременно уведомяване  на собствениците за необходимостта от извършване на строителните работи.

„Софийска вода“ АД ще се стреми да извърши строителните дейности в период, в който да създаде минимално неудобства за собствениците и ползвателите на земеделски имоти в рамката на настоящата година или началото на 2022г., като допълнително ще Ви информираме за точната дата на изпълнението.

 

Приложения:

1. Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти - ТУК.



Вярвам, че с общи усилия ще успеем да разрешим един проблем със стратегически водопровод, част от мрежата в столичния район „Нови Искър”!

 

С уважение,

 

Заместник технически директор

„Управление на активи и

                                                           инвестиционна програма“:

                                                                                                                      /инж. Петьо Велев/

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА