ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „КАК ДА НАМАЛИМ ОТПАДЪЦИТЕ В НАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ”

 

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА

„КАК ДА НАМАЛИМ ОТПАДЪЦИТЕ В НАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ”

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Конкурсът за есе на тема „Как да намалим отпадъците в нашето ежедневие“ се организира от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД.

Конкурсът цели да фокусира вниманието на децата върху това как ежедневните ни навици се отразяват на околната среда и да насърчи тяхното отговорно отношение и „зелено“ мислене в посока намаляване на отпадъците.

 

II. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА

Конкурсът се организира от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД, ЕИК 131283533, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Тракия” № 35, ет. 2, с адрес за контакт: гр. София, бул. „Брюксел“ 11Б, офиси BLU, етаж 5, офис 4, интернет сайт: www.bulecopack.com; Facebook страница: @Bulecopack; e-mail: kids@bulecopack.com; тел: 02-944 19 00.

 

ІІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. Конкурсът започва на 6.12.2021 г. и продължава до 31.12.2021 г., включително.

2. Конкурсът се организира и провежда на територията на Столична Община, с подкрепата на район „Нови Искър“.

 

ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. Участниците в Конкурса могат да бъдат ученици от 8 - ми  до 12 - ти клас, които учат в училищата на територията на район „Нови Искър“.

В Конкурса не могат да участват лица, които са роднини по права линия и по съребрена до втора степен на служители на Организатора.

Малолетните/непълнолетни участници в Конкурса участват в него със съгласието и под надзора на своите родители/настойници.

2. За да участва дадено лице в Конкурса, то трябва да изпрати своето есе на тема „Как да намалим отпадъците в нашето ежедневие“ на e-mail: kids@bulecopack.com и info@novi-iskar.bg            до 31.12.2021 г.

3. Есетo трябва да отговарят на следните изисквания:

 

  • Да не противоречи на морала и добрите нрави, както и да не нарушава авторски и други права съгласно законодателството на Република България;
  • Да съдържа не по-малко от 600 и не повече от 900 думи.
  • Да не съдържа нецензурни думи, обръщения или призиви за насилие.
  • Да е в хармония с дейността на Булекопак по опазване на околната среда.
  • Да е на книжовен български език.
  • Да е в електронен (дигитализиран) вариант в някои от форматите, съвместими с Microsoft Word (doc, dox, txt, pdf и т.н.) .

 

Всеки участник в Конкурса може да участва с 1 есе на посочената тема.

 

4. Заедно с есето, участникът предоставя следните данни: име и фамилия, възраст, населено място, в което живее, име на учебното заведение, в което учи, телефон за връзка и email.

Организаторът се задължава да използва предоставените му от участниците в Конкурса лични данни само и единствено с оглед индивидуализацията на участниците за целите на Конкурса.

С участието си в Конкурса, всеки участник се съгласява изпратените от него есе и  данни за име и фамилия, възраст, учебно заведение и населено място, да бъдат обявявани публично от Организатора на интернет страницата му и страницата му във Facebook.

5. Организаторът не носи отговорност ако материалите, изпратени от участниците в Конкурса, нарушават нечии авторски права.

 

6. С участието си в Конкурса, всеки участник се съгласява есето му или части от него да бъда използвани от Организатора с некомерсиална цел, като бъдат публикувани на неговия сайт, Фейсбук страница или отпечатвани върху информационни брошури за  популяризиране на разделното събиране на отпадъците от опаковки и опазването на околната среда.

Организаторът не дължи възнаграждение на участниците за изпратените от тях есета.

 

V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА. НАГРАДИ, ОБЯВЯВАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ.

1. Конкурсът се провежда в периода от 6.12.2021 год. до 31.12.2021 год., включително.

2. Конкурсът се провежда сред ученици от VIII до XІІ клас на територията на Столична Община, район „Нови Искър“.

3. Наградите се разпределят между участниците от район Нови Искър както следва:

І-во място – Електронен четец Kindle

ІІ-ро място -  Смарт часовник Xaomi

ІІІ-то място – Безжични слушалки Xaomi

4. Конкурсът се провежда на два етапа:

* ПЪРВИ ЕТАП (от 6 декември до 31 декември 2021 г., включително)  -  изпращане на есетата на e-mail адресите, посочени в Раздел IV, т.2 от настоящите условия.

* ВТОРИ ЕТАП (от 31 декември 2021 г.  до 21 януари 2022 г., включително) – преглед и оценка на есетата и определяне на победителите от комисия. Обявяване на победителите на интернет сайта на Организатора www.bulecopack.com, на страницата му във Facebook, както и на сайта на Район Нови Искър - www.novi-iskar.bg.

5. Организаторът ще се свърже със спечелилите участници, на посочения от тях e-mail адрес или телефон.

Организаторът не носи отговорност ако предоставените от участниците телефон/адрес за връзка се окажат неверни, непълни и/или неточни. В тези случаи наградата се връчва на следващия по ред класиран участник.

6. Наградите ще бъдат връчени чрез районната администрация на район „Нови Искър“ или ще бъдат изпратени  по куриер за сметка на Организатора.

7. При получаване на наградата, победителят се задължава да разпише приемно-предавателен протокол за получената награда.

 

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Не се допуска размяна на наградите от Конкурса за тяхната парична равностойност или други алтернативи.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Конкурса по всяко време, обявявайки това на интернет сайта www.bulecopack.com, както и на страницата си във Facebook, в случай на нарушаване на настоящите Правила или поради форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

3. Организаторът си запазва правото да променя настоящите Правила за провеждане и участие в Конкурса, като се задължава да обяви това на интернет сайта www.bulecopack.com, както и на страницата си във Facebook.

 

Настоящите Правила са достъпни на интернет адрес www.bulecopack.com и www.novi-iskar.bg за целия период на продължителност на конкурса.

 

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА