Изместване на въздушна линия НН1кV, засегната от строителството на жилищна сграда с водоплътна изгребна яма", находящи се в ПИ с идентификатор 02511.4604.1116, УПИ XXII-111б, кв. 11 по плана на с. Балша

 

Инвестиционното предложение може да се види ТУК

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА