СО – Район „Нови Искър“ стартира провеждането на Лятна стажантска програма 2022 г. за студенти с постоянен или настоящ адрес на територията на района

 

На 30 май 2022 г. стартира  Лятната  стажантска програма. Целта на стажа е да се предоставят възможности за придобиване на практически опит и да се ускори и улесни прехода между образование и заетост.  За участие в Лятната стажантска програма в СО – Район „Нови Искър“ могат да кандидатстват студенти, които учат в български висши учебни заведения и имат постоянен или настоящ адрес на територията на района.

 

Тя ще протече в следните  етапи:

Кандидатите могат да подават документи от  30 май 2022 г. до 17 юни 2022 г.: на място  във фронт-офиса на район „Нови Искър“, по пощата на адрес: гр. Нови Искър,  ул. „Искърско дефиле” №121 или на e-mail: jobs@novi-iskаr.bg

Разглеждане на кандидатурите и обявяване на допуснати и недопуснати кандидати: от 20 юни 2022 г. до 21 юни 2022 г. включително.

Провеждане на събеседване с  одобрените  кандидати:  23 юни 2022 г.

Обявяване на избраните кандидати за провеждане на стаж:  24 юни 2022 г.

Провеждането на стаж ще се състои в периода от 18 юли до края на септември 2022 г., според възможностите за заетост на студента – стажант.

Необходими документи за кандидатстване:

ü  Заявление по образец;

ü  Автобиография /европейски формат/;

ü  Мотивационно писмо;

ü  Препоръки /при наличие на такива/;

ü  Копие от студентска книжка;

Направления,  по които може да кандидатствате:

Публична администрация;

Инфраструктура;

Общинска собственост;

Образование, социални дейности, култура, спорт, проекти  и програми;

Финансово - счетоводна дейност;

Право;

Стажът се провежда в рамките на 15 работни дни, като същия не е платен.

Брой места по програмата – 3 /три/.

 

За кандидатите ще бъде предимство ако притежават:

ü  Желание и мотивация за придобиване на нови знания;

ü  Добри комуникативни умения;

ü  Умение за бърза адаптация;

Стажът ще се проведе по специално разработена обучителна програма, като се акцентира основно върху практическата част, спрямо интересите и предпочитанията на студента. Стажът се води от ръководител по съответното направление и под ръководството и контрола на Секретаря на район „Нови Искър“.

В случай, че одобрено лице не потвърди участието си  в стажа, неговото място се заема от следващия в списъка на обявените одобрени лица.

В края на програмата стажантите получават удостоверение-сертификат, издадено от СО – район „Нови Искър“, удостоверяващо завършена програма. По желание на студента може да бъде издадена и служебна бележка.

 

Срокът за кандидатстване и всички условия по стажантска програма, както и одобрените лица се обявят на информационното табло в районната администрация, във всички кметствата на територията на района, на интернет-сайта на район „Нови Искър“ – www.novi-iskar.bg, както и при възможност чрез други медийни канали при строго спазване на Закона за защита на личните данни.

 

Провеждането на стаж ще се извършва съобразно въведените в страната противоепидемични мерки, съобразно актуалната към момента заповед на министъра на здравеопазването.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати за провеждане на индивидуална среща.

 Личните  данни на кандидатите  ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящият  подбор, при стриктно спазване на общият регламент за защита на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА