Изработване на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) за поземлен имот с идентификатор 11884.5597.162 по КККР на с. Войнеговци

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА