Обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ 48393.4979.2 и 48393.4979.13 по КККР на с. Мировяне

 

Заповед за обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ 48393.4979.2 и 48393.4979.13 по КККР на с. Мировяне

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА