Съобщение за предстоящо обществено обсъждaне за предоставяне на спортен терен в с. Кубратово

 

 

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Столична община-район „Нови Искър“ и кметство Кубратово уведомяват всички заинтересовани лица, че на 20.06.2022 г. /понеделник/ от 18:30 ч. в зала на кметство Кубратово с адрес: село Кубратово, площад „Куманица“ № 1 ще се проведе обществено обсъждане за безвъзмездно предоставяне за използване на недвижим имот – спортен терен, публична общинска собственост, находящ се в с. Кубратово.

За посоченият спортен обект е заявен интерес от ФК „Ферион - Кубратово“, който е предоставил в районната администрация всички изискуеми документи съгласно чл. 24 от ППЗФВС, както и на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община.

 

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН  „ НОВИ ИСКЪР “

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА