Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на Поземлен имот с идентификатор 21662.4834.1 по ККР на с. Доброславци, м. "Локвата"

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА