Инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и план за улична регулация (ПУП-ПР и ПУР) на Поземлен имот с идентификатор 57011.5523.9, 57011.5523.24 и 57011.5523.25 по КККР на с. Подгумер

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА