Инвестиционно предложение за склад за канцеларски материали и офиси и водоплътна изгребна яма в поземлен имот с идентификатор 80409.5993.14 по КККР, УПИ IX-14, кв. 87, м. с. Чепинци

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА