Във връзка с нуждите на района търсим медицински специалист

 

СО - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Длъжност: Медицинска сестра

 Във връзка с нуждите на района търсим медицински специалист

Основни отговорности:

- Проследява и отговаря за здравословното състояние и профилактиката на заболеваемостта в детското заведение;

- Осигурява нагледна информация за спешните състояния и правилата за действие в случай на възникването им, оказва първа долекарска помощ;

- Извършва контрол на децата при сутрешният филтър;

- Води документацията в здравния кабинет, изготвя отчети за дейността си;

- Участва в осъществяването на хигиенно-профилактични и  противоепидемичните мерки в детското заведение;

- Извършва антропометрични измервания на децата и съвместно с учителите определя нивото на физическа дееспособност на децата;

- Събира данни за храненето на децата и дава препоръки при изготвяне на седмично меню;

- Поддържа контакт с децата и проявява отзивчивост към техните нужди;

- Поддържа и повишава медицинската си квалификация;

- Спазва етичния кодекс на работещите с деца;

- При необходимост изпълнява и допълнителни дейности, отнасящи се до изпълнението на заеманата длъжност;

 

Изисквания:

- Завършено медицинско образование с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

- Готовност за работа в динамична среда;

- Умения за работа в екип;

- Организационни умения;

- Минимум 1 година опит;

 

Ние предлагаме:

- Петдневна работна седмица;

- Периодично допълнително материално стимулиране според представянето;

 

Необходими  документи:

- Подробна професионална автобиография / CV;

- Копие на диплома за завършено медицинско образование;

Подборът ще се проведе на два етапа, първи - по документи и интервю - събеседване с одобрените по документи кандидати.

 

Краен срок за кандидатстване: 31.07.2022 г.

 Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпращайте описаните документи на адрес:  jobs@novi-iskar.bg

 Ще се свържем с одобрените по документи кандидати за провеждане на индивидуална среща.

 Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване на общият регламент за защита на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА