Издадено разрешение за строеж №Б-121/26.07.2022г. на Главния инженер на НАГ- СО за строеж: "Пътна връзка към Път II-18 Софийски околовръстен път /СОП/ км 21+986 ляво / по съществуващо положение/ и на км 21+882 ляво /по километраж от проект за ...

 

Издадено разрешение за строеж №Б-121/26.07.2022г. на Главния инженер на НАГ- СО за строеж:

"Пътна връзка към Път II-18 Софийски околовръстен път /СОП/ км 21+986
ляво / по съществуващо положение/ и на км 21+882 ляво /по километраж от
проект за модернизация/ за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с
идентификатор 80409.5861.1158 по КККР, м. "Тунивест", с. Чепинци ".

Документът може да се види ТУК.

Приложенията към издаденото разрешение за строеж и одобрените проекти са
на разположение за запознаване в сградата на направление "Архитектура и
градоустройство" - СО с адрес: ул. "Сердика" №5, ет. 2, стая 212.

На основание чл. 215 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде
обжалвано по законосъобразност пред административен съд София - Град
чрез НАГ- СО в 14 дневен срок от уведомлението за издаденото разрешение
за стоеж.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА