Обява за свободно работно място за длъжност „Главен специалист“

 

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“.

 

Основни дейности и отговорности:

- Разглежда и обработва преписки по сигнали, молби и жалби на граждани;

- Извършва огледи и инспектира състоянието на училища, детски градини, общински сгради и съоръжения, изготвя количествено-стойностни сметки за необходимите ремонти;

- Организира, контролира и ръководи дейности по ремонта и поддръжката на уличните настилки, инженерната инфраструктура, ВиК, електроснабдяване и улично осветление;

- Упражнява ежедневен контрол върху качеството на изпълнените ремонтни работи и качеството на влаганите строителни материали по съответните обекти;

- Участва в конкурси и комисии по заповед на Кмета на района;

- Организира, контролира и ръководи дейности по ремонта и поддръжката на общинските спортни обекти и детски площадки;

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- Средно техническо образование;

- Професионален опит – минимум 2 години /с предмство в областите строителството и инженерната инфраструктура/;

- Умения за работа в екип;

- Умения за спазване на срокове;

- Добра компютърна грамотност;

- Добро познаване на законови и подзаконови нормативни актове в областта на проектирането и строителството;

 

Ние предлагаме:

- Петдневна работна седмица с работно време 8:30-17:00 ч.;

- Трудово правоотношение;

- Брутно възнаграждение: 1350 лв.;

- Пакет социални придобивки;

- Периодично допълнително материално стимулиране;

- Възможност за кариерно развитие;

- Обучения за повишаване на компетенциите;

 

Необходими документи:

- Заявление за участие в подбор – свободен текст;

- Подробна професионална автобиография / CV;

Документи се приемат на място в центъра за административно обслужване на район „Нови Искър“ /фронт-офис/, намиращ се на адрес гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, партерен етаж. /сградата на XXXI „Медицински център“/ и на e-mail: jobs@novi-iskar.bg

Лице за контакт: Росица Величкова – мл. експерт, тел. 991-73-36

Краен срок за подаване на документи: 04.11.2022г.

 

Етапи на подбор: по документи и събеседване.

До събеседване се допускат само кандидати, одобрени по документи. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване на общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА