Обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ 29430.4703.5 и 29430.4703.6 по КККР на с. Житен

 

Обществено обсъждане на проект за подробен устройствен
план - план за регулация и застрояване за ПИ 29430.4703.5 и 29430.4703.6
по КККР на с. Житен.
 
Заповед-РНИД22-РД09-424

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА