Обява за свободно работно място за длъжност „Главен специалист“

 

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

 

Кратко описание на длъжността:

- Разглежда и обработва преписки по молби и жалби на граждани;

- Процедира подробни устройствени планове /ПУП/ на територията на населено място, за което е отговорник. Подготвя  заповеди за разрешаване на  изработването на ПУП и заповеди за одобряване на ПУП от компетентността на Гл. архитект на района. Обявява на заинтересованите страни  ПУП. Обявява заповеди на гл. архитект на район и гл. архитект на СО по разрешаване изработването и одобряване на ПУП. Води хартиен архив на ПУП за конкретно населено място;

- Участва в Районен еспертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/, като докладва инвестиционни проекти на граждани;

- Подготвя разрашения за строеж /РС/ и разрешения за поставяне /РП/ за подпис от гл. архитект на района и обявява издадените РС и РП на заинтересованите страни;

- Изготвя удостоверения за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти;

- Заверява протокол /обр.2/ и констативен акт  /обр.3/ по време на строителството;

- Участва в проверки по сигнали на граждани и изготвя констативни протоколи;

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- Средно техническо образование – професионална област: строителство;

- Професионален опит – 2 години;

- Компютърни умения;

- Умения за работа в екип;

- Умения за спазване на срокове;

- Добро познаване на законови и подзаконови нормативни актове в областта на устройство на територията.

 

Ние предлагаме:

- Петдневна работна седмица с работно време 8:30-17:00 ч.;

- Трудово правоотношение;

- Брутно възнаграждение: 1350 лв.;

- Пакет социални придобивки;

- Възможност за кариерно развитие;

- Обучения за повишаване на компетенциите;

 

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в подбор – свободен текст;

- Автобиография;

- Копие от диплома за завършено образование.

 

Подаване на документи:

- На място: Център за административно обслужване на СО-район „Нови Искър“ на адрес  гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, партерен етаж. /сградата на XXXI-ви медицински център/;

- e-mail:  jobs@novi-iskar.bg

 

Лице за контакт: Росица Величкова – мл. експерт, тел. 991-73-36

 

Краен срок за подаване на документи: 25.11.2022 г.

 

Етапи на подбор: по документи и събеседване.

До събеседване се допускат само кандидати, одобрени по документи. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане  единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване на общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА