Обявление за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, изменение на плана за улична регулация и план за улична регулация за поземлен имот с кадастрален идентификатор 80409.5825.24 по КККР

 

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, обявява, че със Заповед на Кмета на Район „Нови Искър“ № РНИ22-РД09-539/14.11.2022год. е определена  дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, изменение на плана за улична регулация и план за улична регулация за поземлен имот с кадастрален идентификатор 80409.5825.24 по КККР за землището на с. Чепинци, район „Нови Искър“.

           Общественото обсъждане ще се проведе на 22.11.2022год. от 18,00 часа в сградата на кметство с. Чепинци, с административен адрес: с. Чепинци, район „Нови Искър“, ул. „Хан Аспарух“ № 2.

В срок до 17,00 часа на 06.12.2022год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения  по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията  се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър“ - СО, гр. Нови Искър, ул. ”Искърско дефиле” № 121, етаж партер.

Проектът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в отдел „УТККС“ /техническа служба/, етаж 4, стая № 400 при Район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 16.12.2022год. от 18,00 часа  сградата на кметство с. Чепинци ще се проведе заключителна дискусия.

 Заповед на кмета на район "Нови Искър" - ТУК.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН  „ НОВИ ИСКЪР “ 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА