Съобщение за инвестиционно предложение за „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК МРЕЖИ ПО УЛИЦИ „ИГЛИКА“, „БЕЛАСИЦА“, „БРЕЗА“, „ЗОРНИЦА“ И „ГИНА КУНЧЕВА“

 

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25 / 2003 г., изм. и доп.)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от Йорданка Асенова Фандъкова-Кмет, гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33, ЕИК 000 696 327

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК МРЕЖИ ПО УЛИЦИ „ИГЛИКА“, „БЕЛАСИЦА“, „БРЕЗА“, „ЗОРНИЦА“ И „ГИНА КУНЧЕВА“, РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

 

Предмета на инвестиционното предложение е изграждане на ВиК мрежа по улици „Иглика“, „Беласица“, „Бреза“, „Зорница“ и „Гина Кунчева“, район „Нови Искър“.

 

- Канализационен клон 102 – по ул. „Иглика“ с Ø315, Ø400и Ø500 и дължина 245,35 м.;

- Канализационен клон 102 – по ул. „Беласица“ с Ø315 и Ø400 и дължина 117,15 м.;

- Канализационен клон 103 – по ул. „Иглика“ с Ø315 и дължина 64,75 м.;

- Канализационен клон 104 – по ул. „Бреза“ с Ø315 и дължина 123,25 м.;

- Канализационен клон 96 – по ул. „Зорница“ с Ø315 и дължина 116,05 м.;

- Канализационен клон 100 – по ул. „Гина Кунчева“ с Ø315 и Ø500 и дължина 151,60 м.;

 

- Водопроводен Главен клон I – по ул. „Копривщица“ с Ø160 ПЕВП и дължина 16,00 м.;

- Водопроводен Главен клон II – по ул. „Бреза“ с Ø250 ПЕВП и дължина 141,75 м.;

- Водопроводен клон 33 – по ул. „Иглика“ с Ø110 ПЕВП и дължина 80,85 м.;

- Водопроводен клон 33 – по ул. „Беласица“ с Ø90 ПЕВП и дължина 127,00 м.;

- Водопроводен клон 69 – по ул. „Иглика“ с Ø140 ПЕВП и дължина 5,75 м.;

- Водопроводен клон 27 – по ул. „Иглика“ с Ø90 ПЕВП и дължина 11,15 м.;

- Водопроводен клон 60 – по ул. „Зорница“ с Ø90 ПЕВП и дължина 35,20 м.;

- Водопроводен клон 59 – по ул. „Гина Кунчева“ с Ø160 ПЕВП и дължина 157,60 м.;

Инвестиционното предложение се отнася за продължаване на изграждането на вътрешно-кварталната ВиК мрежа на гр. Нови Искър, район „Нови Искър”.

Целта на проекта е да се осигури отвеждане и пречистване на отпадъчните води от територията, обхваната от изграждащата се канализационна мрежа в цитирания участък, като това ще доведе до подобряване на условията на живот на жителите, населяващи тази част на гр. Нови Искър, както и до опазване на околната среда.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти - инж. Мирослав Бориславов Димитров, главен експерт, отдел „Инженерна инфраструктура и топлоенергетика“ към дирекция „Строителство“, Адрес за кореспонденция - гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33, телефон 02/ 904 14 57, 0887 99 62 13, факс: 02/ 904 13 38, e-mail: m.dimitrov@sofia.bg.

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА