О Б Я В Л Е Н И Е

 

Столична община-район „Нови Искър“ и кметство Житен уведомяват всички заинтересовани лица, че на 21.04.2023 г. /петък/ от 18:30 ч. в зала на кметството ще се проведе обществено обсъждане за безвъзмездно предоставяне за използване на недвижим имот – спортен терен, публична общинска собственост, находящ се в с. Житен.

За посоченият спортен обект е заявен интерес от ФК „Житен“, който е предоставил в районната администрация всички изискуеми документи съгласно чл. 24 от ППЗФВС, както и на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН „ НОВИ ИСКЪР “

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА