С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. № РНИ23-ГР00-44 / 13.09.2023год.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и чл. 18а, ал. 10 от АПК, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията, Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, съобщава Заповед на Главен архитект на Район „Нови Искър“ № РНИ23-РА50-109/28.07.2023год. за одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти VIII-60 и IX-60 от кв. 90, с. Чепинци, район „Нови Искър“.

С проекта за изменение на плана за регулация се образуват нови УПИ VIII-1542,1543, отреден „за ниско жилищно застрояване“ и УПИ IX-1542,1543, отреден „за обществено обслужващи дейности и трафопост“ от кв. 90 по плана на с. Чепинци.

С плана за застрояване, за новообразувания УПИ VIII-1542,1543, отреден „за ниско жилищно застрояване“ се предвижда ново основно застрояване свободно като начин и ниско като характер, в съответствие с устройствената зона „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ Жм.

С плана за застрояване, за новообразувания УПИ IX-1542,1543, отреден „за обществено обслужващи дейности и трафопост“ се предвижда ново основно застрояване свободно като начин и ниско като характер, както и изграждане на трафопост, в съответствие с устройствената зона „Зона за обществено обслужващи дейности за околоградския район“ Оо.

Заповедта е издадена на основание чл. 129, ал. 2 и чл. 136, ал. 1; във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ; чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ; Заповед на Кмета на Столична община за предоставени правомощия № СОА21-РД09-455/22.03.2021год. и в съответствие с т. 10 от Протокол № 30/26.07.2023год. на РЕСУТ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й (от получаване на настоящото съобщение) чрез Район „Нови Искър“, пред Административния съд – София-град.

Заповедта и проектът за ПУП – ИПР се намират в Район „Нови Искър”, Отдел „Устройство на територията, Кадастър и Контрол по строителството”, ет. 4, стая № 400 и са публикувани на сайта (nag.sofia.bg) на Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община в секция „Градоустройствени заповеди“.

 

Заинтересовани лица:

1. СЪСОБСТВЕНИКЪТ в ПИ с ИД 80409.5993.54 – Ц. Н. ГЕОРГИЕВА.

2. СЪСОБСТВЕНИКЪТ в ПИ с ИД 80409.5993.55 – Л. Ц. ДИМИТРОВА.

3. СОБСТВЕНИКЪТ на ПИ с ИД 80409.5993.59 – Н. И. ЙОРДАНОВА.

4. СЪСОБСТВЕНИКЪТ в ПИ с ИД 80409.5993.64 – В. С. КОЛЕВА-ЙОВИЧ.

5. СЪСОБСТВЕНИКЪТ в ПИ с ИД 80409.5993.61 – Р. Г. ЯНКОВА.

6. СОБСТВЕНИКЪТ на ПИ с ИД 80409.5993.62 – В. Г. СТАНИМИРОВА.

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН „ НОВИ ИСКЪР “

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА