Инвестиционното предложение за "Изграждане на складове за промишлени стоки и водоплътна изгребна яма в поземлен имот с идентификатор 40436.5395.3, кв. 40, с. Кубратово, район "Нови Искър", Столична община"

 

Инвестиционното предложение за "Изграждане на складове за промишленистоки и водоплътна изгребна яма в поземлен имот с идентификатор40436.5395.3, кв. 40, с. Кубратово, район "Нови Искър", Столична община"

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА