Инвестиционно предложение за изграждане на обекти за : "Жилищно строителство" в поземлен имот с идентификатор 00357.5358.180 по КККР на гр. Нови Искър, район "Нови Искър" - Столична община

 

Инвестиционно предложение за
изграждане на обекти за : "Жилищно строителство" в поземлен имот с
идентификатор 00357.5358.180 по КККР на гр. Нови Искър,  район "Нови
Искър" - Столична община

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА