Проект за парцеларен план на обект „Трасе на оптичен кабел-околовръстна яка

На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 121, ал. 1 от ЗУТ, чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания кмета на район „Нови Искър“ издава заповед РД-09-176/21.02.2012 г., с която нарежда да се проведе процедура по обществено обсъждане на проект за Парцеларен план на обект „Трасе на оптичен кабел-околовръстна яка“.

 

ЗАПОВЕД  РД-09-176/21.02.2012 г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА