От 27 февруари се прекратяват дейностите по поддръжката на кадастрални планове от район "Нови Искър"

Във връзка с влизане в сила на кадастралната карта и кадастралния регистър и произтичащтите от тях правомощия по обслужване на гражданите за територията на СО – Район „Нови Искър” и на основание  §4, ал.4 от ПЗР на ЗКИР дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастрални планове се прекратява считано от 27.02.2012г.

 

До тогава ще се приемат заявления за издаване на скици на които срокът за изпълнение е до 23.03.2012г.

Започнатите към момента производства ще се довършат по досегашния ред.

 

Заинтересованите лица могат да правят справки по картата и кадастралния регистър, както и от 26.03.2012г. издаването на скици – копия от кадастралната карта в Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ” №125. 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА