Обява за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд на територията на район "Нови Искър"

О Б Я В А
РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”- СО

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”, По Приложение № 1 към т. 1 на Решение № 25, по протокол № 4/08.12.2011г. на Столичен общински съвет ЗА ЗЕМЛИЩЕ С. ЧЕПИНЦИ, С. СВЕТОВРАЧАНЕ, С. ВОЙНЯГОВЦИ И ПО Приложение № 2 към т. 2 на Решение № 25, по протокол № 4/08.12.2011г. на Столичен общински съвет ЗА ЗЕМЛИЩЕ НА С. чЕПИНЦИ И С. СВЕТОВРАЧАНЕ

Район „Нови Искър” на основание чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 46, ал. 1, т. 11, т. 12 от ЗМСМА и чл. 125, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на СОС, в изпълнение на Заповед № СО-09-РД-09-176/04.03.2013г.на Кмета на СО, изменена и допълнена със Заповед № СО- РД-09-347/11.04.2013г. на Кмета на СО, доклад изх. № 0700-145/21.02.2013г. на Кмета на район „Нови Искър” ще проведе открит конкурс по реда на НУРПТК за отдаване под наем на земеделски имоти от ОПФ /частна общинска собственост/, находящи се на територията на района, както следва:

По Приложение № 1 към т. 1 на Решение №25, по протокол № 4/08.12.2011г. на Столичен общински съвет

№ по ред

Имот №

Землище

Начин на трайно ползване

Категория

Площ /дка/

АОС №/година

Начална конкурсна наемна цена за 1дка. за 1год./лв.

1

103011

с.Чепинци

Нива

V

14,884

1995/99

22,00лв.

2

043018

с.Световрачане

Нива

212,987

2135/99

22,00лв.

3

09197

с.Войняговци

Нива

ІV

40,001

1950/99

22,00лв.

4

113021

с.Чепинци

Нива

V

11,649

2000/99

22,00лв.

По Приложение № 2 към т. 2 на Решение № 25, по протокол № 4/08.12.2011г. на Столичен общински съвет 

№ по ред

Имот №

Землище

Начин на трайно ползване

Категория

Площ /дка/

АОС №/година

Начална конкурсна наемна цена за 1дка. за 1год./лв.

1

110029

с.Чепинци

Нива

V

4,105

1997/99

22,00лв.

2

111044

с.Чепинци

Нива

V

5,029

1998/99

22,00лв.

3

112032

с.Чепинци

Нива

V

9,213

1999/99

22,00лв.

4

047001

с.Световрачане

Нива

ІV

1,175

2137/99

22,00лв.

5

202046

с.Чепинци

Нива

ІV

4,290

2006/99

22,00лв.

Кандидатите за участие в конкурса закупуват конкурсни документации от Фронт- офис на район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, на стойност 36,00 лв. с включен ДДС, за всеки обект.

Всеки участник може да участва и да представя офертни предложения за 1 или повече земеделски имоти, като за всеки конкретен земеделски имот се представя отделна оферта.

      Срок за закупуване на конкурсни документации и срок за подаване на офертни предложения– всеки работен ден от 15.05.2013г. до 13.06.2013г., от 08:30- 17:00 часа, фронт- офис на район „Нови Искър”. 

      Депозит за участие в конкурса за всеки земеделски имот, вносими при подаване на офертни предложения от кандидатите за конкретен земеделски имот по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района, както следва:

По Приложение № 1 към т.1 на Решение № 25, по протокол № 4/08.12.2011г. на Столичен общински съвет

№ по ред

Имот №

Землище

Начин на трайно ползване

Категория

Площ /дка/

АОС №/година

депозит

1

103011

с.Чепинци

Нива

V

14,884

1995/99

65,49 лв.

2

043018

с.Световрачане

Нива

212,977

2135/99

937,10 лв.

3

09197

с.Войняговци

Нива

ІV

40,001

1950/99

176,00 лв.

4

113021

с.Чепинци

Нива

V

11,649

2000/99

51,26 лв.

По Приложение № 2 към т. 2 на Решение №25, по протокол № 4/08.12.2011г. на Столичен общински съвет

№ по ред

Имот №

Землище

Начин на трайно ползване

Категория

Площ /дка/

АОС №/година

депозит

1

110029

с.Чепинци

Нива

V

4,105

1997/99

18,06 лв.

2

111044

с.Чепинци

Нива

V

5,029

1998/99

22,13 лв.

3

112032

с.Чепинци

Нива

V

9,213

1999/99

40,54 лв.

4

047001

с.Световрачане

Нива

ІV

1,175

2137/99

5,17 лв.

5

202046

с.Чепинци

Нива

ІV

4,290

2006/99

18,88 лв.

При подадени 2 оферти за всеки един земеделски имот в крайния срок за подаване на офертни предложения 13.06.2013г., конкурс за съответния земеделски имот ще се проведе на 14.06.2013г. от 10:00 часа в Ритуална зала на район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

При подаване на 1 или при не подаване на оферта за всеки един земеделски имот в крайния срок за подаване на офертни предложения 13.06.2013г., конкурса за съответния земеделски имот ще се продължи с 15 календарни дни, считано от 14.06.2013г.

Обявата е публикувана на сайта на СО, на сайта на район „Нови Искър”, във в. „Новинар” от 15.05.2013г., на таблото за съобщения на район „Нови Искър”.

За информация: отдел „ПНАО и ГРАО”, район „Нови Искър”, тел: 991-76-35. 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА