Отваряне на ценови пре дложения- плик № 3


СЪОБЩЕНИЕ


Район „Нови Искър” във връзка с провеждане на открита процедура с предмет „Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за нуждите на детските заведения на територията на район „Нови Искър” и Комисия, назначена със Заповед № РД-09-172/21.02.2012г. уведомяват, че отварянето и оповестяването на ценови предложения в плик № 3 „Предлагана цена” за всяка обособена позиция по откритата процедура ще се извърши на 09.03.2012г., 13:00 часа, Ритуална зала на район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП при отварянето плика с предлаганата цена за всяка обособена позиция имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

 


ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА
КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

 

Документът 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА