|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност "Началник отдел „Образование, култура, социални дейности, спорт, проекти и програми”


С П И С Ъ К 

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност

Началник отдел „Образование, култура, социални дейности, спорт, проекти и програми” в район „Нови Искър:

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол на конкурсната комисия от 14.03.2014г., назначена със Заповед № РД-09-102/10.03.2014г. на Органа по назначаване- Кмета на район „Нови Искър”

І. Допуска се до конкурс следния кандидат:

Няма допуснат кандидат.

ІІ. Не се допуска до конкурс следния кандидат:

1. Антоанета Петрова Василева, Заявление вх. № 93-КД-04/06.03.2014г.

Наличие на отрицателни предпоставки за допустимост за участие в конкурса- чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл, чл. 20, ал. 2 вр. с ал. 1 от НПКДС.

Представения документ- Диплома № 002626/30.06.1963г. от Висшия химикотехнологически институт по специалност „добив на черните метали” не удостоверява изпълнението на минималното и специфично изискване за професионална квалификация на завършената степен на образование по хуманитарна специалност, предвидена за изпълнение на длъжността съгласно обявлението за конкурса.

Списъка с допуснати и недопуснати кандидати да се оповести на сайта на района, както и на таблото за съобщения в район „Нови Искър”.

Антоанета Михайлова……………………..

Зам. кмет на район „Нови Искър”

Председател на конкурсна комисия, назначена със Заповед № РД-09-102/10.03.2014г. на Органа по назначаване- Кмета на район „Нови Искър”.

Дата: 14.03.2014 г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА