|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ЗОП

Решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за нуждите на детските заведения на територията на район „Нови Искър

Документ 1

Документ 2

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА