|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

О Б Я В А

Район „Нови Искър”- СО на основание чл. 31, ал. 2, вр. с ал. 1, ал. 3 от НУРПТК, в изпълнение на решение № 45 по протокол № 55, т. 45 от 23.01.2014г. на СОС, Заповед № РД-09-08-16/21.02.2014г. на Кмета на СО удължава провеждане на открит конкурс по реда на НУРПТК с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти– публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в административни сгради в с. Световрачене, с. Подгумер, с. Негован на територията на район „Нови Искър”, по позиции, както следва:

1. Помещение, находящо се на 2-ри етаж в административната сграда в с. Световрачене Помещение с площ- 19,50 кв.м.

- Предмет на дейност: офис.

- Начална месечна наемна цена- 78,00 лв. /без ДДС/

2. Помещение, находящо се на 1-ви етаж в двуетажна обществена сграда в с. Подгумер

Помещение с площ- 13,60 кв.м.

- Предмет на дейност: търговска дейност

- Начална месечна наемна цена- 54,70 лв. /без ДДС/

3. Помещение, находящо се в едноетажна сграда за култура и изкуство в с. Негован Помещение с площ- 17,28 кв.м.

- Предмет на дейност: търговска дейност

- Начална месечна наемна цена- 70,00 лв. /без ДДС/

Закупуване на конкурсна документация по банков път: IBAN: BG72SOMB91303124904501, BIC: SOMBBGSF или от Фронт- офис на район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена на документация: 60,00 лв. с вкл. ДДС за всеки обект поотделно. Всеки участник може да участва и да представя офертни предложения за 1 или повече позиции, като за всяка позиция се закупува и се представя отделна оферта.

Срок за закупуване на конкурсни документации и срок за подаване на офертни предложения– всеки работен ден от 08.04.2014г. до 22.04.2014г. вкл., от 08:30- 17:00 часа, Фронт- офис на район „Нови Искър”.

Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. за всяко помещение за съответната позиция се внася по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района. Срок за внасяне на депозита за участие: всеки работен ден от 08.04.2014г. до 22.04.2014г., от 08:30 ч.- 17:00ч.

При наличие на подадена оферта по определена позиция след удължаването, конкурс за съответната позиция ще се проведе на 23.04.2014г. от 10:00 часа в Ритуална зала на район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

При неподадена оферта за конкретна позиция, конкурса за същата ще се прекрати.

За информация: тел: 991-76-35, отдел „ПНАО и ГРАО”, район „Нови Искър”

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА