|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Обява за провеждане на конкурс

СО-район „Нови Искър” в изпълнение на решение № 82 по протокол № 56, т.32 от 06.02.2014г. на СОС и Заповед № СО- РД-09-08-/45/21.05.2014г. на Кмета на СО обявява конкурс предмет: „Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, за срок от 5 години представляващи 2 бр. помещения находящи се в 170 СОУ „Васил Левски” на територията на район „Нови Искър” по позиции, както следва:

Помещения в сградата на 170 СОУ „Васил Левски”, гр.Нови Искър, кв.Курило,, ул.”Искърско дефиле” № 277, п.к. 1280.

1. Помещение с обща площ- 14,00 кв.м.

- Предмет на дейност: книжарница.

- Начална месечна наемна цена- 42,00 лв. /без ДДС/

- АОС № 2943/2012г.

2. Помещение с обща площ- 14,00 кв.м.

- Предмет на дейност: стоматологичен кабинет

- Начална месечна наемна цена- 77,00 лв. /без ДДС/

- АОС 2943/2012г.

Закупуване на конкурсна документация от Фронт- офис, район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС, за всеки обект поотделно. Всеки участник може да участва и да представя офертни предложения за 1 или повече недвижими имоти, като за всеки конкретен имот се представя отделна оферта.

      Срок за закупуване на конкурсни документации и срок за подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 10.06.2014г. до 10.07.2014г., от 08:30- 17:00 часа, Фронт- офис на район „Нови Искър”.

Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. за всеки недвижим имот по определена позиция се внася за конкретен имот: по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района. Срок за внасяне на депозита за участие: всеки работен ден от 10.06.2014г. до 11.07.2014г., от 08:30 ч.- 17:00ч.

При подадени 2 оферти за недвижим имот по определена позиция, конкурс ще се проведе на 11.07.2014г. от 10:00 часа в Ритуална зала на район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

При подадена 1 оферта или при не подаване на оферта за недвижим имот по конкретна позиция, конкурса за имота по съответната позиция ще се продължи с 15 календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник- в. „Новинар” от 10.06.2014г., на таблото за съобщения в район „Нови Искър”.

За информация: отдел „ПНАО и ГРАО”, район „Нови Искър”, тел: 991-76-35.

КМЕТ НА РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА