|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Обява за удължаване с 15 календарни дни на конкурс за отдаване под наем на общински имоти в 170 СОУ


СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

ОБЯВА 

УДЪЛЖАВАНЕ НА КОНКУРС 

СО-район „Нови Искър на основание чл. 31, ал. 2, вр. с ал. 1, ал. 3 от НУРПТК, в изпълнение на решение № 82 по протокол № 56, т. 32 от 06.02.2014г. на СОС и Заповед № СО-РД-09-08-45/21.05.2014г. на Кмета на СО, Заповед № РД-09-296/11.07.2014г. на Кмета на район „Нови Искър“- СО и поради постъпили по 1 бр оферти по позиции удължава провеждането на обявен конкурс по реда на НУРПТК с предмет: „Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, за срок от 5 години представляващи 2 бр. помещения находящи се в 170 СОУ „Васил Левски” на територията на район „Нови Искър” по позиции, както следва: 

   Помещения в сградата на 170 СОУ „Васил Левски”, гр.Нови Искър, кв.Курило,, ул.”Искърско дефиле” № 277, п.к. 1280.
   
   1. Помещение с обща площ- 14,00 кв.м.

   - Предмет на дейност: книжарница.
   - Начална месечна наемна цена- 42,00 лв. /без ДДС/
   - АОС № 2943/2012г.
   2. Помещение с обща площ- 14,00 кв.м.
   - Предмет на дейност: стоматологичен кабинет
   - Начална месечна наемна цена- 77,00 лв. /без ДДС/
   - АОС 2943/2012г.

Закупуване на конкурсни документации от Фронт - офис, район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС, за всяка позиция поотделно.

Срок за закупуване на конкурсни документации и срок за подаване на офертни предложения в рамките на удължения срок– от 11.07.2014г.до 25.07.2014г. включително, всеки работен ден в рамките на удълженият срок, от 08:30- 17:00 часа.

Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. за всеко помещение по позиция се внася по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района.
Срок за внасяне на депозита за участие: всеки работен ден от 11.07.2014г.до 25.07.2014г., от08:30ч.-17:00ч.
Конкурс по позициите ще се проведе на 28.07.2014г. от 10:00 часа в Ритуална зала на район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.
Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на район „Нови Искър”:www.novi-iskar.bg, , на таблото за съобщения в район „Нови Искър” и в 170 СОУ.
За информация: отдел „ПНАО и ГРАО”, район „Нови Искър”, тел: 991-76-35.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА