|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

ОБЯВА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРССО – район „Нови Искър” на основание, чл.31, ал.(3) от НУРПТК и във връзка със Заповед с рег. № РД-09—08-58/02.07.2014г., на Кмета на Столична община ще проведе конкурс с предмет отдаване под наем на свободен нежилищен недвижим имот - частна общинска собственост,  за срок до 5 /пет/ години за следният обект:

1.2. Помещение, представляващо част от двуетажна сграда с площ от 27,30 кв.м., находящо се в гр.Нови Искър, СО-район „Нови Искър, кв.“Курило“, ул.“Беласица“, АОС № 2938/13.07.2012г.,  с начална месечна наемна  цена – 82.00 лв. /без ДДС/.

Закупуването на документацията за участие в конкурса става в сградата на СО – район  „Нови Искър”, гр. Нови Искър 1280, кв.”Кумарица”, ул.”Искърско дефиле” № 123 – Фронт офис - каса, при цена 60 /шестдесет/ лева с /включен/ ДДС.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

При подаване на документите се заплаща гаранция за участие в размер на 100 /сто/ лева, внесена по сметка на СО-район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу” № 28, или на касата на район „Нови Искър.

Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на офертите всеки работен ден от 04.08.2014 год. до 04.09.2014 год. от 8,30 – 12,30 и от 13,00 до 17, 00 часа  в СО-район - „Нови Искър,кв.”Кумарица” бул.”Искърско дефиле” № 123 –Фронт офис.

Конкурса ще се проведе на 05.09.2014г., от 10:00 часа в СО-район „Нови Искър, гр.Нови Искър, кв.”Кумарица”, ул.”Искърско дефиле” № 123, заседателна зала.

За информация – СО - район „Нови Искър”,п.к 1280, отдел „ПНАО и ГРАО”, тел. 991 76-35; факс: 991 76-23.

 

 

                                                      КМЕТ НА СО РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”

                                                                                                     /Даниела Райчева/

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА