|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ЗОП

Изготвяне на инвестиционен работен проект за „Пристройка към съществуваща сграда на 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за физкултурен салон, в ПИ с идентификатор 51250.5713.96, в УПИ I- за училище, кв. 33, местност „с. Негован“, район „Нови Искър“, гр. Софи

Изготвяне на инвестиционен работен проект за „Пристройка към съществуваща сграда на 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за физкултурен салон, в ПИ с идентификатор 51250.5713.96, в УПИ I- за училище, кв. 33, местност „с. Негован“, район „Нови Искър“, гр. София

Приложение:


Документация за участие
Техническо задание
Виза
Публична покана

      Съобщение до желаещите да участват в публичната покана


Протокол 176

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА