|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Нормативни документи

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР

 

 

 

УТВЪРДИЛ

 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

КМЕТ НА

СО – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

 

ДАТА:

 

 

С Т Р А Т Е Г И Я    З А    У П Р А В Л Е Н И Е    Н А   Р И С К А

 

С Т О Л И Ч Н А    О Б Щ И Н А

 

Р А Й О Н „Н О В И   И С К Ъ Р

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: стр.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ 3
ФАЗИ НА ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8
Проложение 1 9
Проложение 2 9
Проложение 3 9ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

   Стратегията за управление на риска е разработена на основание разпоредбите на чл.7, ал.1, т.2, във връзка с чл.12, от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/.

    Риск е възможност да настъпи събитие, което ще повлияе върху постигане целите на организацията. Рискът се измерва с неговия ефект и с вероятността от настъпването му.

   Процеса по управление на риска е описан в чл. 12, ал.2 от закона:

   „Управлението на риска включва идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно ввърху постигане целите на организацията, и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.”

   Стратегията за управление на риска има за задача да отрази основните цели и приоритети в дейността на район „Нови Искър” по управление на риска и обхваща тригодишен период: 2011 –2013 г. (считано от датата на утвърждаване на стратегията).

   Дейността по управление на риска обхваща всички функции, дейности и процеси в район „Нови Искър”.

   Всяка дейност, която извършва района съдържа риск, който се нарича присъщ риск. Целта на управлението на риска  е да намали вероятността от настъпването на потенциалното събитие и неговото негативно влияние. Това се постига чрез избор на подходящи реакции на риска. След предприемане на конкретни реакции (действия) продължава да съществува риск, който се нарича остатъчен. Той показва, че рискът не може да бъде премахнат изцяло. Отговорност на Кмета на района е да реши дали равнището на остатъчния риск е приемливо за организацията или е необходимо да бъдат предприети допълнителни действия за неговото намаляване.

   Управлението на риска увеличава вероятността за успех и едновременно намалява вероятността за неуспех и несигурността по отношение постигане на цялостните цели на района.

 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

   Стратегическа цел на район „Нови Искър” е осъществяване на политиката на правителството на Република България в областта на повишаване на качеството на административната дейност и превръщането на район „Нови Искър” в модерен район на европейска столица; в привлекателно място за живеене и труд,осигуряващо добра жизнена среда, привличащо и задържащо своето население; създаване на справедлива и прозрачна система за управление на предоставяните средства, както и за успешното развитие на Столична община като цяло. 

   Оперативните цели на района са:

1. насърчаване и ефективно използване на потенциала на районната администрация;

2. създаване и поддържане на система за прозрачно и законосъобразно разходване на средствата по бюджета и програми, в които участва района;

3. подобряване на работната среда и развитие на потенциала на районната администрация;

4. развитие и насърчаване към иновации в дейността на администрацията;

5. изпълнение на дейности заложени в стратегията за развитие на първостепенния разпоредител – Столична община;

6. други – формирани в процеса на работа.

   Процесът по управление на риска динамичен – непрекъснат и развивищ  се процес.

 

 

 

ФАЗИ НА ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

 

 

   Процесът на управление на риска се разделя на фази с оглед описание на действията, които се извършват при всяка една от тях и начина на документиране.

 

1. Идентифициране на риска     

   В тази фаза се идентифицират събитията, застрашаващи постигането на целите на района или изпълнението на конкретна дейност или процес, свързана с тези цели. Идентифицират се най-съществените рискове – тези, за които съществува най-голяма вероятност да настъпят и да окажат най-голямо потенциално влияние върху целите на района. За целта се анализират основните дейности или процеси свързани с постигане на всяка цел и се определят рисковете, които могат да настъпят и повлияят.

1.1 Рискови области (дейности).

   Рискове могат да възникнат по различни причини и в резултат на промените в различни фактори.

 

Рискове по рискови области

 

Рискови области

Рискове

Стратегически риск

 

 

Рискове свързани с изпълнението на стратегическите цели на района;

Прекъсване, прекратяване, лошо изпълнение на дейност на района, свързана с предоставяне на важна услуга за населението;

Мащабно бедствие и др.;

Оперативен риск

Лошо изпълнение на дейността на определени отдели в администрацията на района, което би довело до затруднение на дейността на други отдели;

Нарушаване на нормалния ритъм на работа на отделите в администрацията;

Повреда на използваната техника;

Загуба на електронна информация и др.

Риск на репутацията

Закъснение или неизпълнение на дадена задача или дейност;

Закъснение или неизпълнение на мерки от програмата на първостепенния разпоридител или правителството и други важни за района мерки;

Провал на дейност, проект или работа с голямо обществено значение;

Медиен скандал;

Неудовлетвореност на гражданите при предоставяне на административни услуги и др.

Правен риск

Нови разпоредби, отнасящи се до разпределение на средства и др.

Неправилно или неточно прилагане на разписани и регламентирани вътрешни актове;

Въвеждане на нови правила и процедури, за които се изисква кадрово и финонсово обезпечение;

Погрешна интерпретация или грешка при прилагане на законодателството.

Договорен риск

Нарушаване на правилата във връзка с обществени поръчки;

Не включване на клаузи за предоставяне на гаранции или други обещетения;

Неподходящо формулирани в договора изисквания и отговорности;

Възлагане на договор на организация, неспособна да го изпълни.

Финансов риск

Недостатъчен бюджет за постигане на оперативните и стратегически цели;

Неполучаване на планираното финансиране;

Загуби и др.

 

Управленски риск

Некомпетентност на служителите;

Незадоволителни мерки за вътрешен контрол и др.

Инфраструктурен риск

Изграждане, експлотация и поддръжка на обекти, за които отговаря района:

липса на подходящ терен за изграждане;

неспазване на срокове за изпълнение;

високи експлоатационни разходи;

умишлено увреждане;

увреждане в резултат на природни бедствия и др.

 

Рискове, групирани по вътрешни и външни фактори

 

Външни фактори

Рискове

Промени в нормативната уредба

Промените в нормативните актове и другите правила могат да ограничат планираните процеси.

Сложност на нормативната уредба

Липса на подходящи системи и обучен персонал за прилагане на разпоредбите.

Промени в политическата ситуация

Смяната на правителството или на ръководството на общинската или районната администрация може да промени поставените цели. Може да доведе до промяна в нормативната уредба, а тя от своя страна до промяна на изискванията за извършване на дадена дейност или процес.

Околната среда

Промени в изискванията за опазване на околната среза могат да означават, че ще трябва да се прекратят или модифицират съществуващи дейности. Възможно е да има изисквания за нови инвестиции.

Унищожаване или увреждане на растителността на територията на района;

Замърсяване с отпадъци на земната повърхност;

Замърсяване на въздуха, води и др.

Финансиране на районната администрация

Средствата от финансиране да не са достатъчни.

 

Природни бедствия

Пожар, наводнение или други природни бедствия. Планът за предотвратяване на катастрофи може да се окаже недостатъчен или неефективен.

Вътрешни фактори

 

Промени в структурата на района

Такива промени могат да окажат неочаквано  негативно влияние.

Човешки ресурси

Недостатъчна професионална компетентност на служителите;

Недостатъчна мотивация на служителите и др.

Лошо управление на финансите

Превишаване на бюджетни лимити, неуспех при събиране на приходи, натрупване на големи задължения.

Ненавременно или грешно подадена информация;

Съставяне или получаване на документи с неверна информация;

Неточно осчетоводяване на бюджетните приходи и разходи и др.

Слаб контрол върху материалните запаси и активи

Кражба на материални запаси, злоупотреба с дълготрайни активи.

 

 

 

2. Анализ и оценка на индентифицираните рискове

   Основна задача при тази фаза е рисковете да се анализират и оценят, за да могат да бъдат определени съществените рискове и да се вземе решение как да се контролират и какво въздействие трябва да бъде оказано върху тях – каква да бъде реакциата на риска. Риска на може да бъде премахнат напълно, но може да бъде намален, чрез прилагането на конкретни действия. Оценяват се по два показателя: вероятност и ефект. Вероятността характеризира предполагаемата честота на настъпване на неблагоприятното събитие, а ефектът – какви са последиците от настъпването на събитието за постигане на целите и за изпълнението на дейностите на района. Съществени са рисковете, за които има най-голама вероятност да настъпят и да имат високо влияние  върху постигане на целите. На тях се обръща приоритетно влияние.

   Рисковете в район „Нови Искър” се категоризират като високи, средни и ниски на база вероятност от настъпване и оказано влияние.

   Скала на риска:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

е

жълто

червено

червено

 

 

висок риск

 

р

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

я

зелено

жълто

червено

 

 

среден риск

 

т

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

с

зелено

зелено

жълто

 

 

нисък риск

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефект

 

 

 

 

 

 

   Идентифицираните рискове се оценяват по петстепенна скала от 0 до 5, както следва:

1. нисък риск – от 0 до 2;

2. среден риск – от 2,1 до 3,5;

3. висок риск – от 3,6 до 5.

   Рисковете оценени като високи/високи и високи/средни се смятат за съществени и се управляват активно чрез предприемане на действия за тяхното намаляване. Особено внимание се отделя на рисковете оценени като високи/високи.Те не могат да бъдат елиминирани напълно.

   Рисковете оценени като средни/средни или ниски/високи или високи/ниски са все още значими рискови. Те се контролират. По преценка на Кмета на района могат да се категоризират като съществени и рисковете които са: високи/ниски и ниски/високи. Това е подпод при които ако не се предприемат мерки и настъпят рискове с високо влияние, но с ниска вероятност това може да доведе до съществени последици. В случай на ниско влияние и висока вероятност може сериозно да бъде нарушена ежедневната дейност.

   Рисковете оценени като ниски/ниски или ниски/средни се смятат за неско приоритетни и това са рискове, които се „толерират”. Те трябва да се наблюдават, като в случай на вземане на решение за предприемане на действия, трябва да се има в предвид, че разходите могат да надвишат ползата от намаляващия риск.

 

3. Документиране

   Документът, в който се описва процесът на управление на рисковете се нарича риск-регистър. Основна информация, която съдържа той е:

- идентифициране на съществените рискове за дейността на района;

- оценка на техният ефект и вероятност;

- предприети действия (реакция на риска);

- рискове, които остават да съществуват след предприемане на действия и тяхната оценка (остатъчни рискове);

- допълнителни действия за понижаване на остътъчните рискове;

-срок за изпълнение на допълнителните действия и служителите отговорни за тяхното изпълнение.

 

4. Реакция на рисковете

   Възможни са следните видове реакция на рисковете: ограничаване, прехвърляне, толериране и прекратяване.

- ограничаване – това е най-срещаната реакция, която се прилага. Въвеждат се контролни дейности, предоставящи разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи граници. Рисковете обект на тази реакция се наблюдават.

- прехвърляне – когато риска е прекалено висок, се търси възможност за прехвърлянето му на друга организация. Класически начин за прехвърляне на риска е застраховането. В случаите на застраховане възникват допълнителни разходи, но значително се намалява показателят „ефект”. Друг способ и сключването на споразумение с друга организиция, по силата на което се прехвърля осъществяването на определена дейност, заедно със съответните рискове, по общо съгласие на страните.

- толериране – това е реакция за рискове, които имат незначително влияние върху целите. Рисковете обект на тази реакция постоянно се наблюдават, защото е възможно различни външни или вътрешни фактори да окажат влияние върху вероятността и влиянието и да изместят риска в друга по-висока категория.

- прекратяване – това е почти невъзможно при организациите от публичния сектор, каквато е и район „Нови Искър”.

   Към един и същи риск могат да бъдат предприети действия, включващи комбинация от горепосочените реакции на риска. При последващ преглед на риск-регистъра определената реакция към даден риск може да се наложи да бъде променена.

   Основен тип реакция на район „Нови Искър” след изготвяне на профила на риска е ограничаване в разумни граници чрез въвеждане и поддържане на ефективна система за вътрешен контрол.

 

5. Мониторинг и докладване

   Началника на всеки отдел или сектор в районната администрация изготвя  таблици (Приложение 1 и 2)  за определяне на рисковете в поверения му отдел или сектор. Таблиците се изготвят до 28 януари на текущата година. Информацията от таблиците служи за изготвяне или актуализиране на риск-регистъра на района, който трябва да бъде готов до  31 януари на текущата година и се утвърждава от Кмета. Кмета на района със заповед определя лицето, което ще изготвя риск-регистъра на база на таблиците изготвени и  предадени от отделите и секторите.

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

1. Стратегията за управление на риска в СО – район „Нови Искър” се утвърждава с издаване на заповед.

2. Стратегията за управление на риска в СО – район „Нови Искър” е неразделна част от Системата за финансово управление и контрол.

3. Служители на районната администрация се запознават със стратегията – копие от нея получава всеки началник на отдел и сектор срещу подпис и той запознава служителите на поверения му отдел или сектор с нея.

4. Стратегията се актуализира ежегодно и при възникнала необходимост.

 

 

Приложение 1

 

Таблица за определяне на целите в отдел/сектор………….. – СО район „Нови Искър”

 

Отдел:

 

 

Дата:

 

Изготвил:

 

 

№ по ред

 

Цел на отдела:

 

Действия предприети за

 

 

 

 

 

осъществянате на целите:

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

 

Таблица за определяне на рисковете в отдел/сектор ……………… - СО район „Нови Искър”

 

Рискове

ефект

вероятност

1.

 

 

2.

 

 

….

 

 

 

 

 

Приложение 3

 

РИСК – РЕГИСТЪР

 

 

Цел

Риск

Оценка на риска

Предприети

Оценка на остатъчния риск

Допълнителни

Срок

Отговорник/

 

 

ефект

вероятност

действия

ефект

вероятност

действия

 

Изпълнител

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колона 1 съдържа целта.

Колона 2 съдържа рисковете оценени като висок/висок или висок/среден, както и тези, които ръководството е решило, че е необходимо  да наблюдава. Колоната съдържа рискове определени като съществени. В процеса на извършване на преглед и актуализация на на риск-регистъра през годината следва да се добавят и други съществени рискове, възникнали поради промяна на обстоятелствата. Някои рискове могат да отпаднат от регистъра в резултат на тяхното понижаване до приемливо за района ниво и Кмета на района е приел, че са предприети адекватни действия и те не представляват заплаха за постигане на целите.

Колона 3 и 4 съдържа оценката от ефект и вероятност на риска.

Колона 5 съдържа основните предприети действия по отношение идентифицираните рискове.

Колона 6 и 7 съдържа оценките от влиянието на остатъчния риск след прилагане на описаните в колона 5 действия.

Колона 8 съдържа необходимостта от допълнителни действия за снижаване на остатъчния риск. Попълва се при преглед на риск-регистъра и при установяване, че предприетите действия, не са били достатъчно ефективни и рискът не е намален до приемливо за района ниво. При условие, че Кмета на района установи, че предприетите действия са достатъчни и не са необходими допълнителни, това решение се отбелязва в тази колона. По този начин се осигурява пълно и правилно документиране на всички решения, свързани с процеса по управление на риска.

Колона 9 съдържа крайния срок, до който допълнителните действия (ако са необходими) следва да бъдат предприети.

Колона 10 съдържа определения от Кмета на района служител, отговорен за предприемане на допълнителните действия.

 

Ако в резултат на настъпили съществени промени в рисковата среда бъдат идентифицирани не описани на предходен етап рискове, те трябва да бъдат добавени в риск-регистъра, а съответните колони – надлежно попълнени.

 

 

 

Изготвил:                                                                   Съгласувал:

 

Д. Трайкова                                                                С. Трендафилова

Финансов контрольор                                               Гл. юрисконсулт

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА