|

Столична Община Район "Нови Искър"

 

 
 
 
 
 

Образование, култура и спорт

Функции и дейности извършвани от Сектор „ОКВС”

Сектор ”Образование, култура, вероизповедания и спорт” изпълнява функции и дейности, свързани с организиране и координиране политиката на район Нови Искър по създаване на съвременна среда за развитие образованието, културата, вероизповеданията и спорта.

Направление „Образование”

Задачата на направление „Образование” е да осигурява условия за задължителното училищно обучение на деца до 16-годишна възраст, да осъществява връзкa и координация на район “Нови Искър” със Столична община - дирекция „Образование”,  Районен инспекторат по образование на МОМН, МОМН, синдикатите в сферата на образованието и други институции в съответствие със ЗНП.

В дейностите на направлението е постоянната актуализация на изградената база данни за учебните заведения и детските градини на територията на района. Създадена е актуална система за комуникация и взаимодействие с директорите. Основен приоритет е и изграждането и постоянното доразвиване на работещи взаимоотношения с регионалните структури на административни и образователни институции за съвместна дейност. В оперативен порядък това се реализира чрез координиране дейността на общинските училища и детски градини  като :

•  сектор „ОКВС” извършва анализи, справки и обобщения като събира и подрежда данните;

 • предоставя актуални демографски справки на училищата и детските градини съгл. ППЗНП;

• извършва необходимите дейности за състоянието и оптимизирането на училищната мрежа, като:

- прави предложения до Общинския съвет за оптимизиране (откриване, закриване и преобразуване на учебни и детски заведения) на училищната мрежа;

• определя броя на групите в ЦДГ и ОДЗ; прави обосновани предложения за разкриване на нови групи и осигуряване на необходимата издръжка и численост на персонала;

• контролира ежемесечната средна посещаемост в групите на детските заведения, в съответствие с изискванията на Наредба № 7;

• определя числеността на персонала за  детските заведения, съобразно нормативите и специфичните особености;

• прави предложения до Общинския съвет за утвърждаване на маломерни паралелки и групи в учебните заведения на малките населени места;

• актуализира данните в Управленската информационна система, чрез програмната система „Админ” за училищата и детските градини на територията на района като следи за: изчистване на дублирани имена; движението на учениците и децата, квалификационен състав на педагогическия и непедагогическия персонал, данни за паралелките и групите и др.;

• извършва необходимите действия за поддръжката на материално-техническата база в училищата и детските заведения, като:

- планира извършването на текущи и аварийни ремонти; актуализира информацията за оптимално използване на сградния фонд, с цел временно предоставяне на свободна училищна база за образователни цели;

• изготвя обобщена заявка за района и осигурява задължителната документация за системата на народната просвета / Наредба №4/16.04.03//;

• изготвя обобщена заявка за района и осигурява доставката на безплатните учебници и учебни помагала в училищата и детските градини;

•  създава условия за прилагане на образователни програми и проекти - изготвя предложения, становища, препоръки;

• осигурява условия за столово хранене, отдих и спортна база в училищата и детските градини; осъществява контрол по утвърденото месечно меню за ДГ по спазване на утвърдения оклад, качеството на храната, спазване на офертните цени и хигиената в бюфетите в училищата; извършва съвместно с дирекция „Образование” при СО проверки за храненето в детските градини;

- Разглежда постъпили сигнали и жалби.

- Контролира и оказва методическа помощ на директорите на учебни и детски заведения в изпълнение на законовите разпоредби.

- Оказва методическа помощ при планиране на задачите, поставени  в учебните и детски заведения от СРИОКОЗ, ГЗ, РСПАБ.

- Участва в разработване на необходими и неотложни ремонти съвместно с отдел “ИИБЕ”.

Направление „Култура, вероизповедания и ВО”

Направлението работи по организацията и разработване на прогноза за развитие на цялостната културна политика в Район “Нови Искър”, като:

• разработва проекти по културната  политика на района /по програма „Апликационни форми” на Столична община/; подпомага кметовете на населени места и читалищата в разработването на проекти по повод традиционни празници и събития;

• изработва списък с предложения от района и от населените места и читалищата за участие по програма „Апликационни форми” на СО;

•  контролира изразходването на финансови средства в културните институти, чиито разходи се отчитат в счетоводството на района, както и на дейностите, заложени в проектите;

• извършва експертна дейност и координира работата на читалищата в района и ги мотивира да развиват и обогатяват своята цялостна дейност;

 осигурява и организира дейността по разпределяне на годишната субсидия между читалищата, съгласно изискванията на Закона за Народните читалища (ЗНЧ);

• участва в работни групи относно промяна в нормативите и механизма за разпределение на годишната субсидия на читалищата;

• осъществява дейности за участие в проекти на неправителствени организации, свързани с работата на общински администрации, читалищата и културните институции;

• реализира дейностите по културния календар на района – изложби, литературни четения, чествания;

• поддържа връзка с местни, регионални и централни ведомства и институции, работещи по проблемите на културата;

• координира изпълнението на чл. 26 от ЗНЧ като внася в СОС доклад за читалищата от района за изразходваните средства през предходната година.

• оказва методическа помощ в дейността на творческите съюзи на територията на района, стимулира и популяризира местни обичаи и традиции, местни таланти и творци;

• осъществява дейности за участие в проекти на неправителствени организации, свързани с изготвянето на списък с намиращите се на територията на района религиозни институции, предоставя конкретна информация за конкретни църкви, манастири и параклиси;

 • съдейства и подкрепя църковните настоятелства пред „Дирекция по вероизповедания” за отпускане на средства за ремонт и поддръжка;

• дейността включва осигуряването на по-ефективна комуникация с гражданите на район „Нови Искър” и създаване на положително отношение към работата на администрацията;

Секторът работи с 16 /шестнадесет читалища/ като осъществява следните дейности:

Събира информация и извършва проверки за спазването на нормативните изисквания за дейността на читалищата по:

- щатното осигуряване, финансиране, ремонти и поддържане на базата, условията за опазването живота и здравето на децата и персонала, както и на имуществото.

Направление „Спорт”

Участва в създаването на комплексни условия за провеждане и изпълнение на държавната политика в областта на спортната и младежка дейност в район “Нови Искър”.

Направление „Спорт” има за цел да създава организация и обезпечава с финансови средства провеждането на спортните и младежки мероприятия, като:

 • координира дейността по организиране и провеждане на спортната дейност на територията на района; разработва и контролира изпълнението на  спортния календар на района, обобщава и разяснява същия за институциите на територията - училища, детски градини, читалища, кметства, спортни клубове;

• осигурява връзките и координацията на района със Столична община - дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” ”, РИО на МОМН, МФВС, и други институции в съответствие със ЗНП;

• координира и контролира дейността на училищата и детските градини съгласно ПМС № 129/11.07.2000 г. на МС за предвидените в централния бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в детските градини и училища;

• съвместно със СО извършва периодични проверки на състоянието на детските и многофункционалните спортни площадки на територията на района; подпомага дейността на спортните клубове в района;

• организира и координира провеждането на ученическите спортни игри, съгласно Правилата на МФВС за провеждането им - разработване на график, провеждането, финансов отчет; както и всички спортно-туристически прояви на района; осигурява участие на училищни отбори в различни районни и градски прегледи;

• подпомага кметовете на населени места в разработването на проекти и инициативи в областта на спорта;

Сектор ”Образование, култура, вероизповедания и спорт” изпълнява функции и дейности, свързани с организиране и координиране политиката на район Нови Искър по създаване на съвременна среда за развитие образованието, културата, вероизповеданията и спорта.

ХАРТА НА КЛИЕНТА