|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ОТДЕЛ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ”


*СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”*
*гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле”№ 121, п.к. 1281, тел.:
991-72-30; факс: 991 76 23 *
*е-mail: info@novi-iskar.bg*
ПРИЛОЖЕНИЕ No.2

ОТДЕЛ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ” 

№ по ред

Наименование на услугата

Необходими документи

Срок за изпълнение

Цена на таксата/услугата

обикновена

бърза

експресна

обикновена

бърза

Експресна

1

при определяне на строителна линия и ниво на строеж

*заявление по образец

*Образци - протокол 2 и разрешение за строеж

 

 

7 дни

 

 

3 дни

 

 

1дни

 

 

10 лв.

 

 

15 лв.

 

 

20 лв.

2

за издаване на разрешение за строеж:

***

***

***

***

***

***

***

за линейни инфраструктурни обекти - 0,3 % от стойността на обекта

*Съгласно заявление по образец

 

30 дни

 

14 дни с комплд-д

 

***

 

0,3 % от стойността на обекта

 

0,3 % от стойността на обекта

 

***

3

за заверка на екзекутиви - 30 % от цената на услугата за съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция.

*Съгласно заявление по образец и описаните в него документи

30 дни

***

***

30 % от таксата за съгласуване

***

***

4

за издаване на удостоверение по реда на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ (строежи от IV категория по чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ):

***

***

***

***

***

***

***

за частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях по чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2

* заявление по образец и описаните в него документи

 

 

7 дни

***

***

по 150,00 лв. на 100 л.м., но не повече от 3 000,00 лв.;

***

***

за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти четвърта категория

 

 

7 дни

***

***

 

50.00 лв. на л. м., но не повече от 1000,00 лв.;

 

 

7 дни

***

5

за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти пета категория - 50,00 лв. на линеен метър, но не повече от 1000,00 лв.

* заявление по образец и описаните в него документи

 

 

7 дни

***

***

 

50.00 лв. на л. м., но не повече от 1000,00 лв.;

 

 

7 дни

***

6

издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък

заявление свободен текст

 

7 дни

***

***

 

4.00 лв.

***

***

10

за заверка на заснемане и експертна оценка на растителност от дирекция "Зелена система" и районните администрации:

 

 

***

***

***

***

***

за Столична община - безплатно;

Заявление по образец и изброените в него документи

30дни

***

***

безплатно

***

***

за физически лица - 25,00 лв.

25,00 лв.

***

***

за юридически лица - 38,00 лв.

38,00 лв.

***

***

11

за измерване, кубиране и маркиране на дървесината, добита извън горски територии с общинска марка преди транспортиране

Заявление по образец и описаните в него документи

7дни

***

***

5 лв./ плътен куб. м., но не по-малко от 10 лв.

***

***

12

за издаване на превозен билет на дървесина, добита извън горски територии

Заявление Разрешение за отсичане Лични данни на превозвача и номер на превозното средство Направление на товара

7дни

***

***

10.00лв

***

***

13

за допускане анкериране при изкопни работи към общински имоти

Заявление свободен текст

30дни

***

***

500 лв.

***

***

14

за участие в съставяне на протокол за съответствие на строежа с одобрените строителни книжа (чл. 159, ал. 3 от ЗУТ) и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Заявление по образец и описаните в него документи

3 дни

***

***

30,00 лв.

***

***

15

За регистрация на технически паспорт на строеж

Заявление Технически паспорт - 2бр.на хартиен и 1 бр.на магнитен носител

3 дни

2 дни

1 ден

10,00 лв.

15,00 лв.

20,00 лв.

16

за разглеждане в общински експертен съвет по устройство на територията и/или съгласуване на проекти на инженерна инфраструктура:

***

***

***

***

***

***

***

за площни и пътни обекти, извън тези които са публична собственост

 

 

 

 

 

Заявление по образец и описаните в него документи

30 дни

14 дни с комплд-д

***

0.06лв/ кв.м.

0.06лв/ кв.м.

***

за съгласуване на улични проводи (водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел. кабели, улично осветление, съобщителни и информационни кабели и др.), извън тези, които са публична собственост

30 дни

14 дни с комплд-д

***

0,10 лв./л. м, но не по-малко от 20,00 лв.

0,10 лв./л. м, но не по-малко от 20,00 лв.

***

за съгласуване на съоръжения към инженерна инфраструктура - трафопост, абонатна станция, котелно, пречиствателни съоръжения и др.

30 дни

14 дни с комплд-д

***

20,00 лв

20,00 лв

***

17

за съгласуване и одобряване на проекти на инженерната инфраструктура при условията на чл. 154 от ЗУТ - 50 % от размера на таксата по съгласуване

Заявление по образец и описаните в него документи

30 дни

14 дни с комплд-д

***

50 % от таксата за съгласуваане

50 % от таксата за съгласуваане

***

18

за консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

заявление свободен текст

30 дни

***

***

30,00 лв.

***

***

19

за издаване на регистрационен талон за ППС с животинска тяга - 10,00 лв.

заявление свободен текст

7 дни

***

***

10 лв.+ 10 лв. за рег. табела

***

***

20

За издаване на констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти

Заявление свободен текст

Документ за собственост

7 дни

***

***

40,00 лв.

***

***

21

за изготвяне на констативен протокол за необходимост от извършване на ремонтни дейности в общите части на сгради - 40,00 лв.

Заявление свободен текст

7 дни

***

***

40,00 лв.

***

***

22

за издаване разрешение за преместване на растителност:

***

***

***

***

***

***

***

в частни имоти и при ново строителство

заявление по образец и описаните в него документи

14 дни

***

***

20,00 лв.

***

***

за растителност, разположена върху общински терени

14 дни

***

***

безплатно

***

***

23

за оценка на дървесна и храстова растителност в имоти, различни от общинска и държавна собственост:

***

***

***

***

***

***

***

до 5 бр. дървета

заявление по образец и описаните в него документи

30  дни

***

***

30,00 лв.

***

***

24

за издаване разрешение за кастрене и премахване на растителност в обществени терени, в частни имоти и при ново строителство - 30 лв.

заявление по образец и описаните в него документи

30  дни

***

***

30,00 лв.

***

***

25

за издаване разрешение за кастрене и премахване на растителност, разположена върху общински терени

заявление по образец и описаните в него документи

30  дни

***

***

безплатно

***

***

26

за копие от документ формат А4

***

1 ден

***

***

0,11 лв. /0.09 лв. без ДДС/

***

***

27

за двустранно копие от документ формат А4 - 0,15 лв.

***

1 ден

***

***

0,18 лв/0.15 лв. без ДДС/

***

***

28

за разпечатка на документ формат А4

***

7 дни

3 дни

1 ден

0.14 лв /0.12 лв. без ДДС/

0.22 лв /0.18 лв. без ДДС/

0.29 лв /0.24 лв. без ДДС/

29

за диск с дигитално копие на документ

***

7 дни

3 дни

1 ден

6 лв /5 лв. без ДДС/

9 лв /7.50 лв. без ДДС/

12 лв /10 лв. без ДДС/


ХАРТА НА КЛИЕНТА