|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ОТДЕЛ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ”


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23
е-mail: info@novi-iskar.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ No.2

ОТДЕЛ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ” 

Наименование на услугата Необходими документи Срок за изпълн. Цена на услугата ИЗТЕГЛИ
1. Заверка на заснемане и експертна оценка на растителност Заявление свободен текст 30 дни За физ. лица - 25,00 лв -
Копие на документ за собственост на терена
За юрид. лица-38,00 лв
Геодез. заснемане на съществуваща pаст-ност
2. Оценка на дървесна и храстова растителност Заявление свободен текст   До 5 бр. дървета - 30,00 лв. -
За строителство – съгласуван проект озеленяване 30 дни до10 бр. дървета - 50,00 лв.
Копие на документ за собственост на терена   над 10 бр. дървета - 100,00 лв
Документ за платена такса  
3. Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност в обществени терени, частни имоти и при ново строителство Заявление свободен текст 30 дни 30,00 лв -
Копие на документ за собственост на терена
За строителство – съгласуван проект озеленяване
За строителство – съгласуван проект озеленяване
Издаване на разрешение за преместване на растителност Заявление свободен текст 14 дни 20,00 лв -
Копие на документ за собственост на терена
4. Измерване, кубиране и маркиране с общинска марка на дървесина добита извън горски фонд преди транспортиране Заявление свободен текст 7 дни 5,00 лв. на плътен кубик, но не по-малко от 10,00 лв -
Копие на документ за собственост на терена
5. Издаване на превозен билет за дървесина, добита извън горски територии Заявление свободен текст 7 дни 10,00 лв. -
Разрешение за сеч на растителност
Лични данни на превозвача
Направление на товара
Номер на транспортното средство
6. Издаване на копие от районна архивна документация - емлячни регистри, комасационни книги и планове за земеразделяне Заявление свободен текст 7 дни 7,50 лв. -
Удостоверение за наследници
Документ за платена такса
7. Издаване свидетелство за собственост на едър добитък Заявление свободен текст 7 дни 4,00 лв. -
Документ за платена такса -
8. Издаване регистрационен талон за ППС-та с животинска тяга Заявление по образец 7 дни 10,00 лв. + 10,00 лв. за регистр.  табела -
Копие на документ за самоличност
Документ за платена такса
9. Регистриране на техн. паспорт на строежи обекти на техн. инфраструктура на територията на р-н Нови Искър Заявление свободен текст 1 ден 20,00 лв -
Технически паспорти - 2 бр. оргинали 2 дни 15,00 лв.
Технически паспорт и на магнитен  носител 3 дни 10,00 лв.
10А. Съгласуване и одобряванена проект за обекти на техн. инфраструктура на улични проводи - водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел. кабели, сградни инсталационни  отклонения, извън тези които са публична собственост Заявление по образец 14 дни при представен комплексен доклад А. 0,10 лв/м но не по-малко от 20,00 лв -
Три броя папки оригинали с печати на проектанта с приложени:
Копия на документи за собственост
Документ за учредено право на строеж в чужд имот
Виза за проектиране (когато е задължително)
Фирмени документи
Предварителни договори с експлоатац. дружества за присъединяване
10Б. Съгласуване и одобряване на проект със съоръжения към инженерната инфраструк-тура – трафопост, абонатна станция, котелно и др. Влязло в сила разрешение за строеж Б. 20,00 лв  -
Съгласувани инвестиционни проекти с ДАГ, „Софийска вода”, ”ЧЕЗ Разпределение”, Улично осветление”, ”БТК”, ”Зелени системи”, ”София газ”, Столична РИОКОЗ, ”РЗ ПАБ”; Проект ПБЗ 30 дни без представен комплексен доклад
10В. Съгласуване и одобряване на проекти на инженерната инфраструктура при условията на чл. 154 от ЗУТ Съгласуван пътен проект за възстановяване на настилки с отдел "ОБД" - СО и СДВР- КАТ В. 50 % от размера на таксата по т. А и т. Б -
Проект временна организация на движението
11. Разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура / на улични проводи - водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел. кабели, сградни инсталационни отклонения Заявление по образец 14 дни при представен комплексен доклад 0,3% от стойността на обекта -
Три броя папки оригинали с печати на проектанта с приложени:
Копия на документи за собственост
Документ за учредено право на строеж в чужд имот
Виза за проектиране (когато е задължително)
Фирмени документи
Предварителен договор със съответното експлоатац. дружество за присъединяване
Проект временна организация на движението 30 дни без комплексен доклад
Съгласувани инвестиционни проекти  с ДАГ, „Софийска вода”, ”ЧЕЗ Разпределение”, ”БТК”, Улично осветление”, ”Зелени системи”, ”София газ”, Столична РИОКОЗ, ”РЗ ПАБ”, Проект ПБЗ
Съгласуван пътен проект за възстановяване на настилки с отдел "ОБД" -СО и СДВР-КАТ
Декларация за стойността на строежа
12. Заверка на екзекутиви на проекти за обекти на техническата инфраструктура и съответните съоръжения Копие на документ за собственост 30 дни 30% от цената на услугата за одобряване на проект -
Преходен одобрен (съгласуван) проект
Проекти – екзекутив със съотв. съгласувания (в зависимост от проекта)
13. Издаване на констативен протокол за възникнали авариини ситуации касаещи ремонти в частни имоти Заявление свободен текст 7 дни 40,00 лв -
Копие на документи за собственост
Документ за платена такса
14. Изготвяне на констативен протокол за необходимост от извършване на ремонтни дейности в общите части на сгради Заявление свободен текст 7 дни 40,00 лв -
Копие на документи за собственост
15. Определяне на строителна линия и ниво на строежи обекти на техн. инфраструктура на територията на р-н Нови Искър /проток. обр. 2/ Заявление свободен текст 1 ден 20,00 лв -
Образци по наредба No:3 за съставяне на актове и  протоколи по време на строителството 3 дни 15,00 лв
  7 дни 10,00 лв
16. Проверка за установяване съответствието на строежа с одобрените строителни книжа и, че ПУП е приложен на място по отнош. на застрояването /конст. акт обр.3/ Заявление по образец 7 дни 30,00 лв -
Разрешение за строеж
Виза за проектиране - оригинал
Заверен протокол образец № 2
Одобрен трасировачен карнет
Контролно заснемане от правоспособно лице 
Констативни актове образец № 3 – 4 бр. Оригинали
17. Издаване на позволителни превозни билети и свидетелства Заявление свободен текст 7 дни 1,50 лв/бр. -
Копие на документи в зависимост от искането
         
ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост към заявлението се прилагат и копия от: Удостоверение за наследници, Пълномощно или други документи съобразно спецификата на конкретния случай. * Всички такси се заплащат само с документ от ресорния отдел.  
ИЗГОТВИЛ: инж. М. Банкова      
(гл. инж. отдел "ИИБЕ")        

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА