|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Обява конкурс за "Главен архитект на СО - район "Нови Искър"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

                                                                       

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от ЗДСл; чл. 13, ал. 1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  във връзка с чл.46, ал.1, т.4 от ЗМСМА,  чл.125, ал.1, т.5 от Правилник за организация и дейността на Столичен общински съвет и във връзка със заповед № РД-09- 263 / 03.06.2013 г.

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

 

За длъжността – ГЛАВЕН  АРХИТЕКТ на СО-Район „Нови Искър”  - 1  работно място

Длъжностно ниво–6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностно ниво ръководно ниво 6Б

Минималните и специфични изисквания за длъжността :

Допълнителни изисквания и квалификации

Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и интервю с кандидатите.

 

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

Кратко описание на длъжността: Одобрява проекти за изменение на ПУП, издава визи за проектиране, съгласува и одобрява инвестиционни проекти за нови сгради и преустройства, издава разрешения за строеж съгласно правомощията си, издава разрешения за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи, издава удостоверения и становища по ЗУТ и др.
Ръководи, контролира и организира работата на служителите в областта на териториалното устройство, ръководи РЕСУТ и комисията по чл.196 от ЗУТ.

 

Основна работна заплата за длъжността не по-малко от 730 лв.

Документите следва да бъдат представени в 14 /четиринадесет дневен/ срок от публикуване на обявата за конкурса  във фронт-офис на СО-Район „Нови Искър”, гр.Нови Искър,  ул. „Искърско дефиле” №123, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.При подаване на документите на всички кандидати да се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците или други съобщения, свързани с конкурса се обявяват на интернет страницата на районната администрация: www.novi-iskar.bg и на информационното табло на І етаж в сградата на Район „Нови Искър”.

За информация: тел.9917336 -  отдел „ФСД и Човешки ресурси”.

 

 

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

        ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА