|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Обява конкурс за началник отдел ”Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството” в район "Нови Искър"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

                                                                       

 

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от ЗДСл; чл. 13, ал. 1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  във връзка с чл.46, ал.1, т.4 от ЗМСМА,  чл.125, ал.1, т.5 от Правилник за организация и дейността на Столичен общински съвет и във връзка със заповед № РД-09- 264 / 03.06.2013 г.

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

 

За длъжността  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  - 1  работно място, отделУстройство на територията, кадастър и контрол по строителството”

Длъжностно ниво – 7, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностно ниво – ръководно ниво 7 Б

Минималните и специфични изисквания за длъжността :

Допълнителни изисквания и квалификации

 

Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и интервю с кандидатите.

 

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 

Кратко описание на длъжността: Координира дейността в отдела. Разпределя задачи и контролира изпълнението им.  Организира комплексно проучване на постъпили заявления,

сигнали и предложения на физически и юридически лица, отнасящи се до работата в отдела.

Основна работна заплата за длъжността не по-малко от 680 лв.

Документите  да бъдат представени в 14 /четиринадесет дневен/ срок от публикуване на обявата за конкурса  във фронт-офис на СО-Район „Нови Искър”, гр.Нови Искър,  ул. „Искърско дефиле” №123, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.При подаване на документите на всички кандидати да се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците всички съобщения, свързани с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на районната администрация: www.novi-iskar.bg и на информационното табло на І етаж в сградата на Район „Нови Искър”.

 

За информация: тел.9917336 -  отдел „ФСД и Човешки ресурси”.

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА