|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КОНКУРС - „ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В ОБЩИНСКИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

О Б Я В А

 

„ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В ОБЩИНСКИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

                                   

Район „Нови Искър”, на основание чл. 31, ал. 2 вр. с ал. 3, чл. 52, ал. 1 и следв. от НУРПТК, чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11, т. 12 от ЗМСМА, чл. 125, т. 4, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на СОС, в изпълнение на т. 6 от Заповед № СО-РД-09-416/30.04.2013г. на Кмета на СО, Решение № 503 на СОС по Протокол № 82 от 22.06.2006г., доклад изх. № 0700-295/05.04.2013г. на Кмета на район „Нови Искър”, Заповед № РД-09-278/07.06.2013г. на Кмета на район „Нови Искър”, ПМС № 88/2000г. и поради обстоятелството, че в крайния срок за подаване на офертни предложения /08.07.2013г., 17:00 часа/ е постъпила по 1 оферта за отдаване под наем на обекти- публична общинска собственост: бюфет в 176 ОУ, с. Негован, бюфет в 160 ОУ, с. Чепинци, а за обект- публична общинска собственост: бюфет в 172 ОУ, кв. Гниляне, гр. Нови Искър не е постъпила оферта

                                                           
У Д Ъ Л Ж А В А М:

 

Срока за закупуване на конкурсни документации и срока за подаване на оферти за бюфет в 176 ОУ, с. Негован, бюфет в 160 ОУ, с. Чепинци, бюфет в 172 ОУ, кв. Гниляне, гр. Нови Искър с 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от 09.07.2013г. до 23.07.2013г. включително, всеки работен ден в рамките на удълженият срок, от 08:30- 17:00 часа.

Място за получаване на конкурсни документации и подаване на оферти за горепосочените обекти: Фронт- офис на район „Нови Искър”, адрес : гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Цена на конкурсната документация за всеки обект- 12 /дванадесет/ лв. с включен ДДС.

Депозит за участие в конкурса за всеки обект, бюфет- 50,00 /петдесет/ лева, вносими при подаване на офертни предложения от кандидатите за всеки обект по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу” № 28 или на касата на района.

Конкурс при наличие на поне една оферта за всеки съответен обект в рамките на удължения срок ще се проведе на 24.07.2013г., от 10:00 часа, в Ритуална зала на район „Нови Искър”- СО, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

 

За информация: отдел „ПНАО и ГРАО”, район „Нови Искър”, тел: 991-76-35.

 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

ХАРТА НА КЛИЕНТА