|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Обява за удължаване срока на конкурс


О Б Я В Л Е Н И Е

Район „Нови Искър” - СО, в качеството си на бенефициент по договор сключен с Агенция за социално подпомагане за изпълнение на проект „Живот в общността, чрез създаване на наблюдавано жилище в район „Нови Искър” – СО” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.2: „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, Схема „Живот в общността”, бюджетна линия BG051PO001-5-2-13 ще осъществи подбор за позиция „Психолог” в наблюдавано жилище в град Нови Искър.

І. Описание на дейността - Психолог в НЖ.

Подкрепа за самостоятелен живот на ползвателите на услугата.

1. Проучва индивидуалните психологични особености и  потребности на потребителите на социалната услуга «Наблюдавано жилище».

2. Осъществява индивидуално консултиране по проблеми, свързани с поведението на потребителите на социалната услуга, взаимоотношенията им с връстници, психичното, личностното и интелектуалното им развитие.

3. Подпомага ползвателите на услугата за професионално ориентиране и насочване.

4. Извършва психологично консултиране на ползвателите на услугата във връзка с:

- формиране на увереност и личностен растеж;

- развитие на умения за жизнено планиране;

- развитие на умения за себеразбиране и адекватна самооценка.

- пълноценно осмисляне на свободното време чрез развитие на самопознанието;

5. Подпомага ползвателите за професионално ориентиране;

- изследване и актуализиране на професионалната ориентация;

- мотивиране за правилен професионален избор;

- професионално консултиране за търсенето и предлагането на пазара на труда;

- развитие на умения за търсене на трудова заетост;

- развитие на умения за самопредлагане на пазара на труда;

- индивидуална подготовка за явяване на интервю – изготвяне на автобиография и мотивационно писмо;

- информиране и посредничество за образователни и стажантски програми за професионална квалификация в страната и чужбина;

- установяване на контакти с дирекции “Бюро по труда”;

- участие в изработването на индивидуален план за напускане на наблюдаваното жилище;

6. Води необходимата документация и отчетност.

7. Изпълнява и други текущи задачи, възложени от работодателя.

8. Съвместно със социалният работник работи по разрешаване на случаите на възникнали проблеми от социално и психологично естество.

Минимални изисквания за заемане на позицията:

1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър по специалност – психология;

2. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

3. Професионален опит – 2 години.

Опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология, терапия и /или услуги и мотивация за работа с деца и семейства са предимство.
4. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

5. Опит при работа в екип.

Възнаграждението се осигурява по проект „Живот в общността, чрез създаване на наблюдавано жилище в район „Нови Искър” – СО”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ІI. Ред за провеждане на подбора.
1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

2. Документите следва да се подават:

- лично или чрез пълномощник във фронт-офиса на район „Нови Искър”, ул. „Искърско дефиле” №123

- по куриер /валидна е датата на получаване/ в район „Нови Искър”, за проект „Живот в общността, чрез създаване на наблюдавано жилище в район „Нови Искър” – СО” в срок до 04.12.2013 г. включително – 17.00 часа.

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на район „Нови Искър”.

За разглеждане на заявленията и интервю с класираните участници ще бъде поканен за участие представител на Дирекция „Социални дейности” към Столична община.

4. Подборът протича в два етапа:

До по–нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи неудостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на район „Нови Искър” и на информационното табло на входа на сградата на районната администрация.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането.
Интервюто ще се проведе от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията ще изготви протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

III. Място на изпълнение на позицията.
Район „Нови Искър”, в сградата на Наблюдавано жилище, ул. Копривщица, гр. Нови Искър 

Заявление

Декларация по чл. 107

Декларация приложение 1

Автобиография 

ХАРТА НА КЛИЕНТА