|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”

Наименование на услугата

Необходими документи

Срок за изпълн.

Цена на услугата

1. Издаване на СКИЦА за недвижим имот по кадастрална карта

Услугата се извършва от АГКК - София, кв.Павлово, ул. Мусала 1, e-mail: sofia@cadastre.bg

-

-

2. Презаверка на СКИЦА за недвижим имот по кадастрална карта, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Услугата се извършва от АГКК - София, кв.Павлово, ул. Мусала 1, e-mail: sofia@cadastre.bg

-

-

 

3. Издаване на скица с указан начин на застрояване (ВИЗА) от Главен Архитект на Р-н „Нови Искър” на основание чл. 140, ал. 2 от ЗУТ

Заявление по образец

14 дни

40,00 лв.

Копие от документ за собственост

7 дни

60,00 лв.

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

3 дни

80,00 лв.

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

 

 

Мотивирано предложение

Документ за платена такса

 

4. Издаване на Удостоверения за факти и обстоятелства по Устройство на територията

Заявление по образец

14 дни

5,00 лв.

Копие от документ за собственост

7 дни

7,50 лв.

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

3 дни

10,00 лв.

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

 

 

Други документи в зависимост от искането

Документ за платена такса

 

5. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж

Заявление по образец

3 дни

10,00 лв.

Копие от издадено разрешение за строеж

 

 

Технически паспорт – 2 бр.

Оригинали на паспорта на цифров носител

Документ за платена такса

 

6. Определяне на строителна линия и ниво на строеж /конст. протокол обр. 2/

Заявление по образец

1 ден

20,00 лв

Копие от влязло в сила разрешение за строеж

3 дни

15,00 лв.

Протоколи образец №2 - 4бр. оригинали

7 дни

10,00 лв.

Документ за платена такса

 

 

 

7. Заверка на заповедна книга

Заявление по образец

 

 

Копие от документ за собственост

Копие от влязло в сила разрешение за стореж

Копие от челните и крайни листа на заповедната книга;

 

8. Проверка за установяване съответствието на строежа с одобрените строителни книжа и, че ПУП е приложен на място по отнош. на застрояването /конст. акт обр.3/

Заявление по образец

7 дни

30,00 лв

Копие от влязло в сила разрешение за строеж

 

 

Заверен протокол образец № 2

Контролно заснемане от правоспособно лице

Констативни актове образец № 3 – 4 бр. оригинали

Документ за платена такса

 

9. Съгласуване на идеен инвестиционен проект без издаване на разрешение за строеж

Заявление по образец

14 дни при представен комплексен доклад

Такса: Определя се, съгласно Приложение № 4 на НОАМТЦУПСО

Копие от документ за собственост

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

Виза за проектиране - оригинал

30 дни без представен комплексен доклад

Идеен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – 3 бр. оригинали

Документ за платена такса

 

10.Презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ

Заявление по образец

14 дни

50 % от предвидената такса по общия ред - на основание чл. 153, ал. 4 от ЗУТ

Копие от документ за собственост

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

Разрешение за строеж - оригинал

Заверен протокол обр. № 2 - когато строителството е започнало

Документ за платена такса

 

11. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез експертен съвет

Заявление по образец

14 дни при представен комплексен доклад

 

Копие от документ за собственост

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

Виза за проектиране - оригинал

Технически/работен инвестиц. проект -3 бр. оригинали съгласно Наредба №4

Комплексен доклад за оценка за съответствие на проекта (по желание на възложителя)

30 дни без представен комплексен доклад

- за съгласуване и одобряване: Определя се, съгласно Приложение № 4 на НОАМТЦУПСО

Предварителни договори с експлоатационните предприятия (при нов строеж/разделяне на обекти)

Копие от одобрените проекти и удостоверение за въвеждане в експлоатация при преустройство/пристройка/надстройка)

Забел.: По закон може да се изискват и др. документи, съобразно спецификата на строежа

Документ за платена такса

 

12. Издаване на разрешение за строеж след одобрен технически/работен проект

Заявление по образец

 

- за издаване на разрешение за строеж: Определя се, съгласно Приложение № 4 на НОАМТЦУПСО

Копие от документ за собственост

Заверено направление от СО за количества на строителни отпадъци и/или земни маси (приложение №3 към НПОЧУОТСО

Документ за платена такса

 

 

 

 

13. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Заявление по образец

30 дни

 

Копие от документ за собственост или договор за наем или нот. заверено съгласие от собственика на имота

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

Разрешението се издава, въз основа на скица с указан начин на поставяне (Виза)

Сергия/маса - 25,00 лв

Проектна документация, съгласно изискванията на Наредба за НПРИМДЕ на СО

Типов дизайн – 50,00 лв

Предварителни договори с експлоатационните предприятия (при необходимост)

Индивидуален проект – 8,00 лв/м2, мин 50 лв

Документ за платена такса

Автомивки/автосервизи – 10 лв/м2, мин 100 лв

 

14. Съгласуване и одобряване на проекти за преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ и издаване на Заповед към РС

Заявление по образец

14 дни при представен комплексен доклад

50% от размера на таксата за съгласуване и одобряване на архитектурни и други сградо-инсталационни проекти за преустройство и реконструкции.

Копие от документ за собственост

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

Одобрен технически/работен инвестиционен проект

Копие от влязло в сила разрешение за строеж

Технически/работен инвестиционен проект – преработка - 3бр. оригинали в/у копие от одобрен проект с нанесени променените инвестиц. намерения в червен цвят

Нотариално заверена декларация по чл.154, ал.5 от ЗУТ

30 дни без представен комплексен доклад

Комплексен доклад за оценка на съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите (по желание на възложителя)

Забел.: По закон може да се изискват и др. документи, съобразно спецификата на строежа

Документ за платена такса

 

15. Заверка на екзекутивна документация

Заявление по образец

14 дни

30% от цената на услугата за съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция

Скица с виза по чл. 140 от ЗУТ - копие

Копие от издаденото разрешение за строеж

Инвестиционен проект – екзекутив - 2 бр. оригинали

Заверени, протокол образец №.2, констативен акт образец № 3, акт образец № 14 - копия

Удостоверение по чл. 52, ал.5 от ЗКИР

Забележка: Екзекутивната документация се заверява съгласно чл.175 ал.2 от ЗУТ

Документ за платена такса

 

16. Одобряване на проект за ДЕЛБА по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ

Заявление по образец

14 дни

Определя се съгласно т.10 г от Приложение № 4 на НОАМТЦУПСО: 25% от стойността на таксата за издаване на разрешение за строеж

Копие от документ за собственост

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

Технически/работен инвестиц. проект –3 бр. оригинали

Комплексен доклад за оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите (по желание на възложителя)

Предварителни договори с експлоатационните дружества (за нов строеж и при разделяне на обекти)

Копие от одобрените проекти и у-е за въвеждане в експлоатация в случай на преустройство, пристройка и надстройка

Копие от решение на съда (при съдебна делба)

Забел.: По закон може да се изискват и др. документи, съобразно спецификата на строежа

Документ за платена такса

 

17. Издаване на съгласие за допускане на устройствена процедура

Заявление по образец

14 дни

100,00 лв

Копие от документ за собственост

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

Мотивирано предложение

Документ за платена такса

 

18. Издаване на заверено копие от ПУП

Заявление по образец

 

 

Копие от документ за собственост

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

7 дни

10,00 лв

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

4 дни

15,00 лв

Документ за платена такса

2 дни

20,00 лв

 

19. Заверка на преписи от документи и копия от планове, и документация към тях

Заявление по образец

 

 

Копие от документ за собственост

7 дни

10,00 лв. + разходите за копиране

Забележка:В заявлението да се опише точно имота или № на разрешение за строеж

4 дни

15,00 лв. + разходите за копиране

Документ за платена такса

2 дни

20,00 лв. + разходите за копиране

 

20. Издаване на удостоверение за идентичност на имоти по кадастрални и регулационни планове

Заявление по образец

 

 

Копие от документ за собственост

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

14 дни

20,00 лв

Документ за платена такса

7 дни

30,00 лв

 

21. Издаване на удостоверение за градоустр. статут на имоти по ЗУЗСО /ОУП/ и „фондова” принадлежност

Заявление по образец

 

 

Копие от документ за собственост

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

14 дни

20,00 лв

Документ за платена такса

7 дни

30,00 лв

 

22. Издаване на удостоверение за градоустр. статут на имоти по ЗУЗСО /ОУП/ – само текст

Заявление по образец

 

 

Копие от документ за собственост

14 дни

физ. лица 20,00 лв

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

юрид. лица 30,00 лв

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

7 дни

физ. лица 30,00 лв

Документ за платена такса

юрид. лица 45,00 лв

 

23. Издаване на удостоверение за градоустр. статут на имоти по ЗУЗСО /ОУП/ – текст и графика

Заявление по образец

14 дни

физ. лица 20,00 лв. + разходи за копиране

Копие от документ за собственост

юрид. лица 30,00 лв. + разходи за копиране

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

7 дни

физ. лица 30,00 лв. + разходи за копиране

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

юрид. лица 45,00 лв. + разходи за копиране

Документ за платена такса

 

24. Изготвяне на становища за необходимост от провеждане на различни процедури

Заявление по образец

14 дни

За физ. лица - 20,00 лв

Копие от документ за собственост

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

За юридически лица и ведомства - 30,00 лв

Други документи, в зависимост от спецификата на искането

Документ за платена такса

 

25. Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване и за одобряване на план за регулация и застрояване

Заявление по образец

30 дни

 

Копие от документ за собственост

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

Проект за ПУП – 2бр. Оригинали и цифров носител

- до 1 дка – 400,00 лв.

Съгласуване на проекта с експлоатационните предприятия, ОБД и КАТ /за улици от първокласна пътна мрежа /

- до 10 дка – 500,00 лв.

Документ за платена такса

- над 10 дка – 600,00лв.

 

26. Процедура за одобряване:

Заявление по образец

30 дни

 

Копие от документ за собственост

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

1. План за регулация;

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Заповед за допускане

2. План за застрояване;

Проект за ПУП – 2бр. Оригинали и цифров носител

- до 1 дка – 200,00 лв.

3. Изменение план за регулация;

Съгласуване на проекта с експлоатационните предприятия, ОБД и КАТ /за улици от първокласна пътна мрежа /

- до 10 дка – 250,00 лв.

4. Изменение план за застрояване.

Документ за платена такса

-над 10 дка – 300,00лв.

 

27. Процедура за одобряване на работен устройствен план

Заявление по образец

30 дни

 

Копие от документ за собственост

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

Проект за РУП – 2бр. Оригинали и цифров носител

- до 1 дка – 400,00 лв

Съгласуване на проекта с експлоатационните предприятия, ОБД и КАТ /за улици от първокласна пътна мрежа /

- до 10 дка – 500,00 лв

Документ за платена такса

-над 10 дка – 600,00 лв

 

28. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти

Заявление по образец

7 дни

- за преместваеми обекти – павилион с типов дизайн – 100,00 лв

Копие от документ за собственост или копие на договор за наем или нотариално заверено съгласие от собственика на имота

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

- за преместваеми обекти по индивидуален проект – 300,00 лв

Копие от одобрената проектна документация, съдържаща и необходимите съгласувания със специализираните контролни органи (СКО), становища за въвеждане в експлоатация на СКО (или лица по съответните специалности от лицензирани консултантски фирми);

Разрешение за поставяне

Сертификат за безопасност на конструкцията или становище от лицензиран инженер конструктор;

- за преместваеми обекти – автомивки и автосервизи – 300,00 лв

Договори с експлоатационните предприятия ако обекта е захранен с вода и/или електричество)

Декларация от техническото лице-изпълнител за реализацията на обекта съгласно одобреният проект, придружена от снимков материал от всички страни на реализирания обект;

Документ за платена такса;

 

29. Издаване на разрешение за строеж на ограда

Заявление по образец

30 дни

Определя се, съгласно т.7 а от Приложение № 4 на НОАМТЦУПСО

Копие от документ за собственост

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

Писмено съгласие от собствениците на засегнатите имоти (когато оградата е по рег. линия)

Конструктивено становище с указания за изпълнение

Трасировачен карнет на УПИ (ПИ)

Документ за платена такса;

 

30. Удостоверение по реда на чл. 181 от ЗУТ за степен на завършеност на строеж

Заявление по образец

14 дни

Определя се, съгласно т. 28 от Приложение № 9 на НОАМТЦУПСО

Копие от документ за собственост

Виза за проектиране

Копие от издаденото разрешение за строеж

Актове образец № 2, 3, 4 до степента на завършени /изпълнени/ СМР

Контролно заснемане от правоспособно лице

Забел.: По закон може да се изискват и др. документи, съобразно спецификата на строежа

Документ за платена такса;

 

31. Заявление за узаконяване на строежи извършени незаконно до влизане в сила на ЗУТ/ 31.03.2001г., ако са допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби. /§127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ - ДВ бр. Забележка:Услугата следва да е заявена до 26.11.2013г. и следва да приключи до 26.11.2014г.

Заявление по образец

A. начален етап на одобрение - 30 дни

40,00 лв.

Копие на документ за собственост, право на строеж, или съдебно удостоверение

три пъти стойността за съответ. одобряване на инвест. проект

Нотариално заверено махленско свидетелство за установяване годината на извършване на незаконното строителство

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Б. съгласуване на инвестиц. проект, за узаконяване - 30 дни

акт за узаконяване - три пъти стойността на съответ. разрешение за строеж

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

Геодезическо заснемане с отразени отстояния и височина

Констативен акт за установяване на незаконно строителство

Наказателно постановление и квитанция за наложени глоби / ако има такива/

Комплектовани инвестиционни проекти заснемане за узаконяване -3 броя

Служебни бележки от експлоатационните дружества за присъединяване към техническата инфраструктура

Други окументи

Документ за платена такса;

 

32. Заявление за възстановяване правото на собственост на основание §4, ал.7 от ПЗРСЗСПЗЗ и чл. 28а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ въз основа на влясъл в сила план на новообразуваните имоти

Заявление по образец в което задължително да бъде вписан номера на имота и местността

-

-

Решение на Поземлена комисия с печт "влязло в сила" и заверено "вярно с оригинала" от заявителя

Актуално удостоверение за наследници

Декларация, че за имота няма иск пред съдебна инстанция

Удостоверение за идентичност на лице с различни имена (ако има разлика на имената в приложените документи)

В случаите когато в имота има изградена сграда - нот. заверена декларация, махленско свидетелство от съседите на имота, платена такса за незаконно строителство или друг документ, удостоверяващ правото на ползване на сградата

 

33. Заявление за издаване на удостоверение по чл. 13, ал. 4 и 5 от ППЗСПЗЗ и комбинирана скица

Заявление по образец в което задължително да бъде вписан номера на имота и местността

-

-

Решение на Поземлена комисия с печт "влязло в сила" и заверено "вярно с оригинала" от заявителя

Актуално удостоверение за наследници

Удостоверение за идентичност на лице с различни имена (ако има разлика на имената в приложените документи)

 

34. Издаване на разрешения за поставяне на рекламни елементи

 

30 дни

 

Временни информ. елементи – 50,00 лв

Копие от документ за собственост или договор за наем или нот. заверено съгласие от собственика на имота

Фирмен тотем – 200,00 лв

Скица от АГКК издадена последните 6 месеца

Рекламни елем. с типов проект – 100,00 лв

Комбинирана скица издадена последните 6 месеца

Рекламен елем. с индивидуал.- проект 300 лв

Разрешението се издава, въз основа на скица с указан начин на поставяне (виза)

Фирмена информ. - указателна табела – 50 лв

Проектна документация, съгласно изискванията на Наредба за НПРИМДЕ на СО

Рекламен елем. с едностранна рекламна площ до 4 м2 – 200,00 лв

Документ за платена такса

Презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент – 80% от таксата за първонач. издаване

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост към заявлението се прилагат и копия от: Удостоверение за наследници, Пълномощно или други документи съобразно спецификата на конкретния случай.

* Всички такси се заплащат само с документ от ресорния отдел.

ИЗГОТВИЛ: гл. арх. Ст. Михайлов

(нач. отдел "УТККС")

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА