|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Премахване на съществуващите сгради и Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за 6 групи /2 яслени и 4 градински/ в УПИ XV, кв. 236, кв. Кумарица, гр. Нови Искър"

Класиране в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: "Премахване на съществуващите сгради и изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за 6 групи /2 яслени и 4 градински/ в УПИ XV, кв. 236, кв. Кумарица, гр. Нови Искър РешениеОбявлениеДокументация за участие
Разяснения по обществена поръчка за "Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Премахване на съществуващите сгради и Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за 6 групи /2 яслени и 4 градински/ в УПИ XV, кв. 236, кв. Кумарица, гр. Нови Искър"

ХАРТА НА КЛИЕНТА