|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”


гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1280, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg


СЪОБЩЕНИЕ

 

Отварянето на пликовете с постъпилите оферти в процедура с предмет: „Изграждане на Парк „Кестените” – I-ви етап, кв. Славовци, гр. Нови Искър”

 

ще се състои на 10.07.2013 г. от 11:00 ч.  в Ритуаланта зала на Район „Нови Искър", гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, ет. 2.

ХАРТА НА КЛИЕНТА