|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Регистрация и контрол на търговксата дейност

           

 

 

Функции и дейности на сектор „Регистрация и контрол на търговската дейност”:

 

 

Основният нормативен акт, въз основа, на който се извършва дейността в сектора е Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО (Приета с решение № 4 по Протокол № 36 от 13.01.2005; изм. и доп. С Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008; изм. с Решение № 31 по протокол № 30 от 29.01.2009; доп. с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009; изм. и доп. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009; изм. и доп. с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011г.).

Целта на Наредбата е да осигури защита на потребителите и условията на лоялна конкуренция, както и опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите.

 

С Наредбата се въвежда:

 

1. Регламент за работно време на стационарни търговски обекти и за търговия на открито в имоти частна собственост.

2. Разрешителен режим за ползване на място, за извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост и за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти.

 

Визираните норми в Наредбата дадоха доста облекчен режим относно регистрацята и контрола на търговската дейност, тъй като са изцяло съобразени със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност. Отпадна режимът за лицензиране на търговия на едро и дребно с вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилирани и спиртни напитки по отпадналата регулация в Закона за виното и спиртните напитки. Разрешителният режим –за търговия на дребно с тютюневи изделия премина в правомощията на Агенция на митниците. Категоризацията на търговските обекти премина в правомощията на общинско предприятие „Туристическо обслужване”.

Ежемесечно се подават справки до общинско предприятие „Туристическо обслужване” за новооткрити туристически обекти на територията на района.

 

След визираните промени, административните услуги, които извършва сектора са:

 

  1. Заверка на Заявление за работно време на стационарен търговски обект;
  2. Издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост;
  3. Издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост;
  4. Заверка на заявление за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост.

 

След заверка от кмета на района, разрешенията за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост и разрешенията за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост се заверяват от директор на дирекция „Регулиране на търговската дейност” при СО.

 

 

След подаване на заявленията за работно време се извършва проверка и се осигурява служебно за нуждите на производството необходимата информация и/ или документи от съответния орган. При съответствие на заявените с установените данни, заявлението се заверява от кмета на района и се вписва в информационен масив търговски обекти.

 

Във връзка с постъпили жалби се извършат проверки на място, след което се подготвя отговор до лицето/ жалбоподател.

 

При констатиране на нарушения, касаещи Закона за туризма, Закона за защита на потребителите, Закона за храните и съответните им подзаконови нормативни актове се сезира съответната институция имаща право да контролира съответните норми.

 

 

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА